Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Familiebrief Witte Zusters, december 2011.

maandag 19 december 2011 door Webmaster

F A M I L I E B R I E F

2011


Vrede is niet iets waarop
je moet hopen voor
de toekomst.
Het is eerder iets wat
hier en nu moet worden
verdiept.

Wanneer je de vrede
niet zoekt in het heden,
zul je het nooit vinden.

Thomas Merton

ZALIG KERSTFEEST

GEZEGEND NIEUWJAAR


Beste familie en vrienden,

Van 13 juli t/m 4 augustus hebben we in Rome het algemeen kapittel
van de congregatie gehouden. Het thema van het kapittel was:

Gods liefde wil voor ons een verzoende schepping.
Hij zendt ons om de vervulling daarvan te verhaasten.
Wat een ongelooflijke uitdaging!
Hoe zullen we daaraan beantwoorden ?

Een verzoende schepping waar volgens Gods plan de Liefde regeert.
Hieraan meewerken is een ongelooflijke uitdaging waartoe ieder mens geroepen is.

Als leerlingen van Jezus zijn wij geroepen onszelf in te zetten tegen
gewapende conflicten, schendingen van mensenrechten en tegen het
al maar groter wordend verschil tussen arm en rijk en de ongebreidelde uitbuiting van de natuur.

Samen met anderen worden we opgeroepen:

om te bouwen aan Gods Rijk hier op aarde met mensen van verschillende talen, culturen en godsdiensten en uit alle naties.
ons te verbinden te werken voor Gerechtigheid en Vrede,
een opdracht die als een gouden draad door al ons handelen
heen zou moeten lopen.
om, overtuigd dat alle mensen gelijk zijn en de rijkdom van
deze aarde is bedoeld voor alle mensen, bereid te zijn te delen
met en open te staan naar anderen, met respect en acceptatie van verschillen.
elkaar wederzijds te ondersteunen door ons gebed.

Wij stellen het op prijs om
samen met ons aan deze oproep
gehoor te geven.
Mogelijke suggesties zijn welkom !


De Nederlandse Regio

Op ons laatste kapittel is gekeken welk apostolisch antwoord
we als congregatie gaan geven op de noden in de wereld van vandaag.
In de Nederlandse Regio proberen we gehoor te geven aan de
hunkering van mensen naar grotere solidariteit, naar een
waardige benadering, naar het verlangen erbij te mogen horen.
We hoeven maar om ons heen te kijken en respect te tonen om iemand het gevoel te geven dat zij/hij meetelt. Om solidair te zijn is soms een aandachtig luisterend oor al genoeg.
Sommigen van ons doen dat door b.v.:

 • als vrijwilligster mee te helpen op een zorgboerderij;
 • aanwezig te zijn op een fietsenwerkplaats en inloopschip, zodat
  mensen daar een ‘thuis’ vinden;
 • deel te nemen aan een project voor daklozen;
  hulp te bieden bij de inburgering van een migranten familie in
  onze maatschappij.

Een andere uitdaging is Gerechtigheid, Vrede en het Behoud van de Schepping.
Ook hier proberen de zusters in onze regio een bijdrage te leveren door:

 • lid te zijn van een parochiële M.O.V. groep ( Missie,
  Ontwikkeling en Vrede)
 • deelname aan de Nationale Vredesdag Religieuzen.
 • participerend lid te zijn van de Stichting Religieuzen tegen
  Vrouwenhandel (SRTV).

En dan is er nog de zorg voor de oudere en zieke medemens in onze samenleving.
In de parochie werken we mee door b.v. ziekenbezoek, verzorging van de avondwake en andere vieringen. Ook aan onze eigen zusters die wonen in diverse woonzorgcentra verlenen we mantelzorg.
Onze bijdrage is slechts bescheiden maar daarom niet te verwaarlozen om de maatschappij mensvriendelijker te maken en recht te doen aan rechtelozen.


Eén jaar terug uit Afrika…


Zr. Anne-Katrien is een jaar terug uit Afrika en heeft de meeste jaren van haar missionarisleven doorgebracht in Rwanda.

In het kort geeft zij het volgende weer:

Waarom vertrokken wij naar Afrika en wat bezielde ons?
Wij gingen naar Afrika om gehoor te geven aan de missie en het charisma van onze congregatie, de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika ( Witte Zusters).
Ons doel was de Evangelisatie, het verkondigen van Gods Blijde Boodschap aan de Afrikaanse volkeren.
In alle missieposten waar wij gewerkt hebben in Rwanda: Save, Nyundo, Rwaza, Kabgayi, Butare, Nyanza, Kigali, Kanombe, Gisagara, Busogo en Kinazi, was ons eerste en voornaamste activiteit: apostel zijn met heel ons wezen, en door ons werk en onze aanwezigheid, getuigen zijn van Gods liefde. Onze stichter, Kardinaal Charles Lavigerie, heeft het ons steeds op het hart gedrukt door te zeggen: “Weest apostelen en niets anders!”

Onze eerste taak is overal geweest de catechese; het verkondigen van de Blijde Boodschap van Gods heil, in het bijzonder door de vorming van catechisten en onderwijzers op allerlei gebied.
Vandaag de dag verzorgen een groot aantal leken dit apostolaat met ijver.

De opleiding van jonge meisjes kreeg ook ons aller aandacht.
In 1939 werd te Save de eerste school voor voortgezet onderwijs voor meisjes begonnen. Het was de eerste middelbare school voor meisjes in Rwanda. Een grote gebeurtenis!
In 1975 gaven wij de directie van die school over aan de congregatie van Afrikaanse zusters, Benebikira genaamd.

Wat later werd het accent gelegd op de technische scholen. Op 4 februari 1952 openden wij de huishoudschool in Nyanza. Sinds 1980 zijn het dezelfde zusters Benebikira die dit werk heel doeltreffend voortzetten.

Talrijk zijn de moeders die in deze scholen gestudeerd hebben en die vandaag de dag een hoge functie uitoefenen in het land, vooral in het onderwijs.

Een andere activiteit, niet minder belangrijk, is voor ons altijd geweest de gezondheidszorg en de verpleging.
Vanaf het begin hebben onze zusters poliklinieken, kraamklinieken, gezondheid- en voedingscentra geopend. Nu is het de regering die de ziekenhuizen en zorgcentra in handen heeft, geholpen door de mensen ter plaatse en de Afrikaanse religieuzen.

De laatste jaren hebben wij ons ingezet in de gevangenissen van Kigali en Butare, alsook in de vluchtelingenkampen waar duizenden mensen terecht kwamen na de genocide van 1994.

Ook al gaat het ons ter harte dat we nu Afrika vaarwel moeten zeggen vanwege onze leeftijd, toch zijn we blij dat het begonnen werk doorgaat, in het bijzonder door de Afrikaanse zusters.

In een van haar laatste uitspaken zei de Generale Overste van een van die congregaties (Benebikira) ons het volgende: “Vandaag de dag zijn wij wat jullie van ons gemaakt hebben en wij zijn daar heel trots op. Het kleine zaadje dat jullie gezaaid hebben, is een grote boom geworden. We zullen jullie altijd gedenken in onze congregatie, want onze geschiedenis draagt en zal altijd jullie stempel blijven dragen. Wij danken jullie voor de erfenis die jullie met ons deelden, alsook voor de weg die we samen mochten gaan.”

Graag willen wij voortgaan op deze weg met hen. In ons laatste generaal kapittel is de wens uitgesproken om nauw samen te blijven werken met de Afrikaanse congregaties die in het verleden door ons zijn gesticht.

Zr. Anne-Katrien


Nieuws uit Afrika


Zr. Anna Brigitta schrijft vanuit Mwanza in Tanzania het volgende:

Mijn apostolaat is veelzijdig maar ik werk hoofdzakelijk met vrouwen en met jeugd die zonder hulp geen kans op onderwijs heeft en daarom geen toekomst heeft.

Centrum voor catechistenopleiding

Catechisten in opleiding of voortgezette vorming, komen naar het centrum met hun hele gezin. Zo zijn er gewoonlijk 20 tot 25 gezinnen. De mannen volgen de catechistenopleiding en de vrouwen een aangepaste opleiding in lezen, schrijven, naaien, voedingsleer en praktijk koken. Dit laatste geef ikzelf.

Ook worden Bijbel en Liturgie onderwezen. Terwijl de moeders hun lessen volgen, gaan de kleuters naar de Montessori klas en de baby’s worden opgevangen in de crèche.
Er zijn opgeleide jonge vrouwen die onderwijs geven in de betreffende vakken.

Anna Brigitta in het centrum voor gehandicapten in Mwanza, Tanzania

Daarnaast is er een centrum voor gehandicapten, die om allerlei redenen geen plaats vinden in de maatschappij, o.a. melaatsen en albino’s. Vooral de albino’s zijn aan gevaar blootgesteld.
Hun wordt hulp geboden op gebied van voedsel en andere zorg.
De melaatsen hebben kinderen en kleinkinderen die verstoken zijn van scholing.

Anna Brigitta met melaatsen in Mwanza, Tanzania.

Er is een Montessori kleuterschool opgericht die ook voor kinderen uit de omgeving toegankelijk is.
Ieder jaar krijgen 40 kinderen les op deze school. Leerplichtige kinderen volgen de basisschool en zo mogelijk krijgen ze ook middelbaar onderwijs of een technische opleiding.

Het afgelopen jaar hebben drie timmermannen, een automonteur en twee coupeuses hun door de regering erkend certificaat behaald.

In de stad is er het Sr. Jacques-Marie Centrum waar ook een kleuterschool aan verbonden is. De naam van het centrum is gegeven door de oud-leerlingen van een van onze zusters, Zr. Jacques-Marie (Nel Diels), die de school indertijd is begonnen.
Ook hier zijn twee opgeleide jonge vrouwen die het heel goed doen.

De hier bovengenoemde projecten vragen nog wel begeleiding en ondersteuning, met als doel verzelfstandiging en continuïteit.

Dan is er hier nog een thuishaven voor de MLOLA, onze leken missionarissen en een groep voor missie- en roepingenanimatie, meisjes van de middelbare school en van hogere opleidingen die regelmatig bij elkaar komen voor onder andere, bezinning.

Dit geeft u een beetje een idee waar ik zoal mee bezig ben hier in Mwanza.


Onze jubilaressen


Op 12 augustus vierden we ons jaarlijkse familiefeest in Huize Molenweide te Boxtel en hebben we onze jubilaressen weer in het zonnetje gezet.

Dat waren de volgende zusters:

 • Zrs. Maria Krupers en Wil Hansen vierden 65 jaar.
 • Zrs. Angela Brekelmans, Bep Thomas, Tonny de Bekker
  en Annie de Groot 60 jaar.
 • Zrs. Riek Freijse, Leny Droogh, Toos van Kaam en
  Anne Helwegen 50 jaar.

Zr. Helga Franke, onze provinciale overste, kwam dit feest ook weer bijwonen. Bovendien waren er dit jaar veel genodigden die kennis met ons kwamen maken of die ons familiefeest wel eens wilden meemaken.


Onze overleden zusters


Het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van negen zusters.

14 maart 2011 - Zr. Oda Hesselman in Warmond - 98 jaar

22 april 2011 - Zr. Antonia Stortelder in Boxtel. - 84 jaar

10 juni 2011 - Zr. Aletta Jongerius in Boxtel. - 93 jaar

08 oktober 2011 - Zr. Caroline Lasance in Warmond - 102 jaar

16 oktober 2011 - Zr. Trinette Magilse in Boxtel - 78 jaar

17 oktober 2011 - Zr. Willy Hafkamp in Boxtel - 86 jaar

30 oktober 2011 - Zr. Cecile Cras in Boxtel - 98 jaar

31 oktober 2011 - Zr. Nel Boons in Boxtel - 82 jaar

18 december 2011 - Zr. Maria Krupers in Nuland - 96 jaar


Het afgelopen jaar hebben we weer uw belangstelling mogen ervaren voor onze congregatie en het apostolaat in Afrika. We mochten weer uw financiële steun ontvangen waar we u heel erg dankbaar voor zijn.

Nu staan we aan de vooravond van een nieuw jaar. Het zal misschien geen gemakkelijk jaar worden, maar we leggen het in de handen van onze Schepper en we weten dat het in goede handen zal zijn. Hij heeft ons lief en zorgt voor ons.
Met Kerstmis gedenken we hoe Hij zijn enige zoon zond om samen met ons MENS te worden en ons leven te delen.

Met de engelen zingen we:

“GLORIA IN EXCELSIS DEO!”
Vrede op Aarde!
En dan begint Kerstmis:
VREDE
Vrede om door te geven aan allen
met wie we onderweg zullen zijn in 2012.

Zalig Kerstfeest
en een gezegend en gelukkig Nieuwjaar!

Zr.Jeanne Simons
Regionale overste.

Boxtel, december 2011.


ADRESSEN VAN DE MISSIEZUSTERS VAN O.L. VROUW VAN AFRIKA IN NEDERLAND

Regiohuis
Prins Bernhardstraat 19
5281 JH Boxtel
Tel. 0411 - 67 22 58
Fax. 0411 - 67 74 98
E-mail adressen :
regionaal: mzolaboreg@planet.nl
secret. : mzolabosecr@planet.nl

Economaat
Achterberghstraat 20
5281 AB Boxtel
Tel. 0411- 60 25 48
E-mail: mzolabotreas@planet.nl
Kantooruren:
maandag t/m donderdag
van 8.30-13.30

Molenwiek
Achterberghstraat 20
5281 AB Boxtel
Tel. 0411 – 60 12 13
E-mail: mzolabo.molenwiek@planet.nl

Molenhof 4 - 07
5281 AG Boxtel
Tel. 0411 – 64 44 03

Woon-zorgcentrum Molenweide
Achterberghstraat 18
5281 AB Boxtel
Tel.receptie 0411 - 61 54 44

Lidwinahof 35
5281 AD Boxtel
Tel. 0411 – 63 40 00

Klooster Terhaghe
Geldropseweg 170 B
5613 LN Eindhoven
Tel.receptie 040 – 214 01 00

Missie-roepingenpastoraat
Anne Helwegen
Antoon der Kinderenlaan 18
5212 AB Den Bosch
Tel. 073 – 614 90 20
E-mail : mzafr.anne@planet.nl

Huize San Francesco
Bisschopsmolenstraat 172b
4876 AS Etten - Leur
Tel. receptie 076 – 502 09 20

Sint Jozefoord
Duyn en Daelseweg 15
5391 EC Nuland
Tel. receptie 073 – 534 23 42

Woonzorgcentrum Mariëngaerde
Mgr. Aengenentlaan 3
2361 GB Warmond
Tel.receptie:071-3051700

Zr. Agnes Maijer
Kraaybeek 53
3971 LJ Driebergen
Tel. 0343 – 53 99 46

Zr. Dymphna Kleemans
De Vlasborch. K.30
Vlasmeersestraat 99
5261 TB Vught
Tel. 073 – 68 48 830

Websites

Nederland/België:
www.lavigerie.nl en
www.wittepaters.org

Internationaal
www.msolafrica.org

N.B. Gaarne uw adreswijzigingen aan ons doorgeven.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 2283 / 387287

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen MiniNieuwsbrieven Witte Zusters   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0