Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Familiebrief Witte Zusters, december 2010.

donderdag 16 december 2010 door Webmaster

F A M I L I E B R I E F 2010


ZALIG KERSTFEEST

GEZEGEND NIEUWJAAR


Beste Familie en Vrienden,

Terwijl ik deze familiebrief schrijf, zijn we in de Adventstijd, een tijd van verwachting.

Het afgelopen jaar zijn sommige verwachtingen uitgekomen.
Maar wat verwachten we echt met Kerstmis ? Vrede op aarde !
Wij zijn samen verantwoordelijk om deze boodschap van vrede waar te maken in eigen omgeving en wereldwijd, wil het niet bij een slogan blijven.

Omdat het Algemeen Kapittel in 2011 dichterbij komt, zijn we als Provinciale Raad en gedelegeerden bij elkaar gekomen.
We bevestigen opnieuw onze specifieke gerichtheid op Afrika.
Luisterend naar de Geest en trouw aan de inspiratie van Kardinaal Lavigerie, onze Stichter, proberen we te beantwoorden aan de profetische missie die ons is toevertrouwd.
De kern van ons Charisma is nog steeds actueel en levensvatbaar. De beleving ervan wordt doorlopend aangepast aan de tijd waarin we leven.

De Afrikaanse volkeren zijn niet alleen te vinden op het Afrikaanse continent. Afrika maakt deel uit van de globale wereld en is overal aanwezig.
Vanuit onze ervaring van internationaliteit, andere culturen en talen, groeien wij geleidelijk naar een wereldburgerschap.
Gastvrijheid, gelijkheid, respect voor en waardigheid van de persoon, dialoog met de Islam en traditionele godsdiensten, zijn waarden die terug te vinden zijn in de visie van Kardinaal Lavigerie.
Zij krijgen in deze tijd van globalisering een nieuwe invulling.
De verbondenheid op internationaal niveau, die we vanaf het begin in onze Congregatie hoog in het vaandel hadden, is in deze tijd een kracht om die onderlinge verbondenheid op wereldniveau te beleven.

Eerder is al vermeld dat onze Congregatie drie Provincies kent.
We blijven sterk met elkaar verbonden.
Nu volgt nieuws uit deze drie Provincies:

 • Afrika,
 • CUM ( Canada-United States-Mexico)
 • Europa.

Nieuws uit Afrika, Algiers

Een plaats van vrede en verzoening…

“Onder goed bestuur en leiderschap, zijn religies een sterke
kracht….voor vrede en verzoening.”
( Boodschap van de Afrikaanse Synode nr.39).
Dit is ook een van de kenmerken van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van Afrika.

Onze Lieve Vrouw van Afrika, een katholieke basiliek, gebouwd op de hoogte van Bab el Oued, is een van de bedevaartplaatsen van de stad Algiers, samen met de moskeeën Sidi Mohammed op de Belcourt en de Sidi Abderrahmane in de Casbah. Voor bijna 150 jaar nu heeft de stroom bezoekers nooit gestopt. Zij ontdekken er een plaats van ontmoeting, vrede en verzoening. Het uitzicht over de zee en de baai van Algiers is er absoluut schitterend!

Maar laat ons terugkomen op de Basiliek. De bouwstijl is mooi en past heel goed in het landschap. De klokkentoren herinnert de torens van de minaretten. De blauwe keramiek tegels langs de buitenkant van de muur verbinden de blauwe hemel en de zee. Sinds de restauratie van het gebouw hebben de lantaarntoren en de siertorentjes het Mediterrane licht weer teruggevonden.

En tegenover de hoofdingang in het priesterkoor staat het beeld van Onze Lieve Vrouw, licht gebogen, armen en handen uitgestrekt alsof zij hen die de laatste stappen klimmen, wil helpen. Om naar Onze Lieve Vrouw van Afrika te gaan moet men altijd klimmen!
Laat ons binnengaan in deze plaats van ontmoeting, vrede en verzoening. Ze is elke dag open naar de wereld. Hier rusten historische personen: het stoffelijk overschot van Moeder Marie-Salomé, eerste generale overste van onze congregatie, Mgr. Pavy, tweede bisschop van Algiers die de fundering legde, en van Kardinaal Duval, wel bekend bij alle Algerijnen.
Elke dag, religieuzen en priesters die een permanente tegenwoordigheid verzorgen bij de ingang van de basiliek, openen er de deuren en ontvangen de bezoekers.

Een Algerijnse moslim van rond de 50 jaar zei: “Dit is het huis van God! En telkens als we dicht bij God komen, vinden we vrede”. Een ander zei: “Ik weet niet waarom, maar telkens als ik hier vandaan kom, ervaar ik vrede”. Twee of drie andere bezoekers afkomstig uit het Midden-Oosten zeiden: “Dit is geweldig! Iedereen is welkom hier!” Een Algerijns jochie zei in het Arabies tegen de zuster:
“U hebt een vader en ik heb een vader. U hebt een moeder en ik heb een moeder, zo we zijn allemaal gelijk!”

Velen zijn onder de indruk van het gebed dat rondom het gewelf van het koor is geschreven met kalligrafische letters en dat er sinds het begin altijd is geweest: “Onze Lieve Vrouw van Afrika, bid voor ons en voor de Moslims”. Zij zien het zo gauw zij de basiliek binnen komen en voelen zich onmiddellijk op hun gemak.

Velen blijven in stilte voorin staan dicht bij het koor, mediterend of zachtjes een paar woorden wisselend. Ja, de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Afrika is werkelijk een plaats waar eenstemmigheid wordt bereikt en waar men elkaar erkent.

Gertud Christen, Witte Zuster
Alger Palmiers,
Algerije.


Nieuws uit CUM, Canada

“Wij vrouwen marcheren totdat we vrij zullen zijn!”

“Verander het leven van vrouwen om de wereld te veranderen!
Verander de wereldorde om het leven van vrouwen te veranderen!”

(Brussel, 6 maart 2010)

De MMF (March Mondiale des Femmes, Canada) is een onomkeerbare wereldbeweging geworden voor de rechten van de vrouw, enig in haar soort, rekening houdend met wereld verhoudingen, er naar strevend de oorzaken van armoede en geweld tegen vrouwen uit te schakelen, in samenwerking met andere sociale en vooruitstrevende organisaties.

De MMF is ontstaan in mei 1995 toen 850 vrouwen een 10 daagse voettocht onder de naam “Bread and Roses” organiseerden en optrokken naar het Parlement van Quebec om te vechten tegen armoede. Het idee van een Wereld Voettocht begon daarna langzaam te groeien vooral na het Wereld Forum voor Vrouwen dat plaats vond in Beijing van 4 tot 15 september 1995 en waaraan 30.000 personen deel namen.

Het werd een fundamentele uitdaging om samen met de vrouwen wereldwijd, te vechten tegen de armoede. Zij stellen de globalisatie van onze wereldomspannende solidariteit tegenover de globalisatie van de markt.

Sinds 2006 heeft Brazilië de coördinatie van de MMF van Quebec overgenomen. De derde internationale campagne van 2010 was georganiseerd in Sao Paulo, focussend op de vier actievelden van de MMF:

 • Gemeenschappelijk Goed:
  We zijn tegen de privatisering van het natuurlijke milieu en publieke diensten. We verdedigen het principe van de suprematie van voedsel producten, het recht op gezondheidszorg, onderwijs en zuiver drinkwater.
 • Vrede en demilitarisering:
  We leggen de nadruk op de complicaties van de oorzaken van oorlog, de controle van de levens en de lichamen van vrouwen, de manipulatie van etnische en religieuze conflicten, de uitbuiting van natuurlijke bronnen en de belangen van de wapenindustrie…
 • Vrouwen en arbeid:
  Voor alle arbeiders vragen wij toegang tot hun rechten, sociale zekerheid en een gelijk salaris als rechtvaardig minimum loon over heel de wereld, zonder discriminatie…
 • Geweld tegen vrouwen:
  We bestrijden geweld door het uitvoeren van bewustwordingcampagnes en het ondernemen van acties in samenwerking met andere sociale bewegingen en door het uitwerken van eisen aan de regering.

De derde internationale campagne, welke werd gelanceerd op
8 maart 2010, herdacht tezelfdertijd de Honderdste Verjaardag van de Verklaring van de Internationale Vrouwendag.
De sluitingsdatum van de manifestatie in Bukavu, Zuid-Kivu, in midden oktober herinnert ons aan de 17de oktober 1948, de dag waarop de Universele Verklaring van de Mensenrechten werd getekend en de 17de oktober 1987 toen op het openbare plein van de Trocadero in Parijs een begin werd gemaakt met wat later De Werelddag voor het Overkomen van Extreme Armoede is geworden.
Behalve vrouwen van het Afrikaanse continent zal de delegatie van Bukavu ook gevormd worden door vrouwen afkomstig van andere door oorlog verscheurde gebieden in de wereld.
Het programma bestaat uit een één dag durende markt voor voedsel producten, een eendaagse mars tegen oorlog en vóór vrede, het planten van bomen en de inhuldiging van een gedenkteken ter ere van vrouwen, slachtoffers van geweld in de Democratische Republiek Congo ( DRC ).
Dit heeft plaatsgevonden tussen 14 en 17 oktober 2010.

Ondanks de bloedige opstanden waarmee de mannen doorgingen om hun rechten te verkrijgen, gebruikten de vrouwen een langzame en vredevolle toenadering, en hun beredeneerde en logische argumentatie in de strijd om hun rechten verdient lof.

En toch, hoe kwetsbaar zijn hun inspanningen! Hoe vaak werd vooruitgang gevolgd door stappen achteruit afhankelijk van omstandigheden! Het is daarom geboden altijd attent en waakzaam te blijven en te letten op de kleinste verandering in de gemeenschap welke een bedreiging kan zijn voor wat reeds is bereikt.


Pierrette Pelletier,
Witte Zuster,
Montreal Cartierville,
Canada


Nieuws uit Europa

De Nederlandse Regio

In onze Provincie blijven we betrokken bij maatschappij en Kerk.
Op Regionaal niveau in Nederland, proberen de zusters zich in te
zetten naargelang hun mogelijkheden o.a.
 Als vrijwilligster op een zorgboerderij.
 Als hulp bij de inburgering van een familie in onze maatschappij.
 Vrijwilligster op een fietsenwerkplaats en inloopschip.
 Deelname aan een daklozenproject.
 Nederlandse les geven aan allochtone kinderen.
 Ook mantelzorg verlenen aan eigen zusters.
 Als lid van een M.O.V. ( Missie Ontwikkeling Vrede ) groep
in een parochie.
 Verzorging van avondwaken en andere vieringen in de parochie.
 Ziekenbezoek in de parochie.
 SRTV ( Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel )

Ander nieuws uit de regio

Onze jubilaressen

Op 13 augustus hebben we zoals voorgaande jaren onze familiereünie gehouden in Molenweide, Boxtel.
Het afgelopen jaar vierden zeven zusters hun jubileum.

 • Zr. Irma Fijt vierde haar 65-jarig jubileum.
 • Zrs. Dymphne Kleemans, Jo Senten, Truus Stevelink,
  Leny van Bentum en Corrie Heemskerk hun 60 jarig jubileum.
 • Zr. Jo Robben haar 50 jarig jubileum.

De aanwezigheid van Zr. Helga Franke, onze provinciale overste, gaf een apart accent aan dit grote feest.


Onze overleden zusters

Het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van drie van onze zusters.

 • Zr. Maria Dijkman stierf op 28 december 2009
  in Nuland. Zij werd 86 jaar.
 • Zr. Francien van Berkel overleed op 1 januari 2010
  in ‘s - Hertogenbosch. Zij werd 79 jaar.
 • Zr. Agaath van Bentum overleed op 13 september 2010
  in Boxtel. Zij werd 82 jaar.

Ons kerkhof in Esch

Op 5 juni vond de inzegening plaats van de graven die overgebracht zijn van Esch naar het kerkhof op Munsel, Boxtel. Het was een eenvoudige viering. Veel familieleden van de overleden zusters waren aanwezig. Na de viering was er gelegenheid om na te praten onder het gebruik van een kop koffie.
Het geheel is erg gewaardeerd door de familieleden en de zusters.
Dat getuigen de vele reacties die wij daarna kregen.

Aankomst

Zr. Anne Katrien is op 26 november voorgoed naar Nederland gekomen. Een Rwandese zuster heeft haar apostolaat onder de gevangenen in Kigali, Rwanda, overgenomen.

Dit betekent dat er nog één Nederlandse zuster werkzaam is in Afrika n.l. Zr. Anna Brigitta.
Zij zet nog steeds haar werk voort in Mwanza, Tanzania, voor mensen in nood en voor de vrouwen.

Het afgelopen jaar hebben we weer uw belangstelling mogen ervaren voor onze Congregatie, het apostolaat in Afrika en uw financiële steun mogen ontvangen, waar wij u heel dankbaar voor zijn.

In de regio is de familiegeest bij bijzondere gelegenheden duidelijk merkbaar.

Laten we in die geest samen verder gaan.

Als het lied van de Engelen is gedempt,
en de Ster aan de hemel is verdwenen,
wanneer de Koningen zijn teruggekeerd,
en de Herders met de schapen onderweg zijn…


dan begint Kerstmis:

VREDE


om door te geven aan
allen met wie we onderweg zijn in 2011.


Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar!


Zr. Jeanne Simons, Regionale overste.
Boxtel,
december 2010


ADRESSEN VAN DE MISSIEZUSTERS VAN O.L. VROUW
VAN AFRIKA IN NEDERLAND

Regiohuis
Prins Bernhardstraat 19
5281 JH Boxtel
Tel. 0411 - 67 22 58
Fax. 0411 - 67 74 98

E-mail adressen :
regionaal: mzolaboreg@planet.nl
secret. : mzolabosecr@planet.nl

Economaat
Achterberghstraat 20
5281 AB Boxtel
Tel. 0411- 60 25 48
E-mail: mzolabotreas@planet.nl

Kantooruren:
maandag t/m donderdag
van 8.30-13.30

Molenwiek
Achterberghstraat 20
5281 AB Boxtel
Tel. 0411 – 60 12 13
E-mail: mzolabo.molenwiek@planet.nl

Molenhof 4 - 07
5281 AG Boxtel
Tel. 0411 – 64 44 03

Woon-zorgcentrum Molenweide
Achterberghstraat 18
5281 AB Boxtel
Tel.receptie 0411 - 61 54 44

Liduinahof 35
5281 AD Boxtel
Tel. 0411 – 63 40 00

Missie-roepingenpastoraat
Anne Helwegen
Antoon der Kinderenlaan 18
5212 AB Den Bosch
Tel. 073 – 614 90 20
E-mail : mzafr.anne@planet.nl

Agnes Maijer
Kraaybeek 53
3971 LJ Driebergen
Tel. 0343 – 53 99 46

Klooster Terhaghe
Geldropseweg 170 B
5613 LN Eindhoven
Tel.receptie 040 – 214 01 00

Huize San Francesco
Bisschopsmolenstraat 172b
4876 AS Etten - Leur
Tel. receptie 076 – 502 09 20

Sint Jozefoord
Duyn en Daelseweg 15
5391 EC Nuland
Tel. receptie 073 – 534 23 42

Woonzorgcentrum
Mariëngaerde / Mariënweide
Mgr. Aengenentlaan 3
2361 GB Warmond
Tel.receptie 71–30 517 00

Websites:

Nederland/België;
http://www.wittepaters.org / http://www.lavigerie.be

Internationaal;
http://www.msolafrica.org


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 2517 / 387287

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen MiniNieuwsbrieven Witte Zusters   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0