Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Missionaire intenties november 2008

zaterdag 1 november 2008 door Webmaster

GEBEDSINTENTIES

Missionaire intenties november 2008

Algemene gebeds intentie:
Dat het getuigenis van liefde dat door de heiligen is gegeven, de christenen moge sterken in hun toewijding aan God en hun naaste, in nas olging van Christus die ksvam om te dienen en niet om gediend te worden.

Gebeds intentie voor de missie:
Dat de christelijke gemeenschappen van Azië door hun beschouwing van Christus’ gelaat de meest geschikte wegen mogen weten te vinden om in volledige trouw aan het Evangelie de Heer te verkondigen aan de volken van dat uitgestrekte werelddeel, dat zo rijk is aan cultuur en oude vormen van spiritualiteit.

 • Dat wij het streven naar heiligheid in het concrete van ons leven bewaren.
 • “Ik wil heiligen.” (kard.Lavigerie) Dat wij overtuigd blijven dat ons persoonlijk contact met God het enige echte missionair middel van apostolaat is en blijft.

Eucharistie en missie als aanwezigheid - ontmoeting – dialoog en vriendschap

 • Dat wij met ijver de vurigheid terugvinden in onze ‘bezoeken aan het H.Sacrament’ en zo contact houden met Hem die ons zendt, ook vandaag nog, nu.
 • Voor christenen en missionarissen die, vooral in moslimmilieu, leven en getuigen van God onder de mensen.
 • Dat wij door onze daden maar vooral ook door onze manier van leven, getuigen mogen zijn van Gods nabijheid in ons huidig leefmilieu, in Afrika of elders.
 • Dat wij blijven geloven in de kracht van elke kleine liefdedaad. Dat wij samen het kwade bestrijden door het goede te doen.
 • Dat onze daden van vriendschap, en de nabijheid met ‘armen’ verwijzen naar Gods Liefde, geopenbaard in Jezus, onze intieme vriend.
 • Voor alle missionarissen die bij “hun volk” blijven in omstandigheden van oorlog en onveiligheid: dat zij het volhouden door de kracht van de liefde en de H.Geest.
 • Voor Theodoor ll, de Grieks-orthodoxe patriarch van Alexandrië en heel Afrika,: dat het klimaat van broederlijk vertrouwen en wederzijds respect mogen groeien tussen onze Kerken die Jezus-Eucharistie bewaren en aanbidden.
 • Voor Guinea-Bissau in politiek-militaire crisis: dat het zijn stabiliteit en sociale vrede moge herwinnen, en niet wordt meegesleurd in de geweldspiraal die Afrika wurgt. (Afrikaanse westkust – 1,5 miljoen inwoners)
 • Dat de ‘grote’ landen die de wereld regeren zichzelf beheersen en allereerst de strijd aanbinden tegen armoede, racisme, xenofobie en dol winstbejag binnen eigen grenzen.
 • Voor onze bijeenkomsten in de communiteiten waar we samen leven: dat wij ons allemaal persoonlijk nauw betrokken voelen om onze gemeenschappelijke roeping in verscheidenheid als een rijkdom te beleven.
 • Voor een herwaardering van de ‘ziekenzalving’: dat ze een genade en uitnodiging zij om deel te nemen aan de zending van Jezus, Verlosser.
 • Voor de christenen die in Saoedi-Arabië leven: dat de vrouw in moslimmilieu de plaats krijgt waar ze recht op heeft en dat ook andere gelovigen vrij hun geloof kunnen belijden.
 • Voor de ¾ van de mensheid die geen andere levenskeuze hebben en in armoede het maar moeten trachten te rooien: voor hen die dagelijks moeten vechten tegen honger en armoede.
 • Voor het Bisdom Laghouat in Algerije: dat God de aanwezigheid van de kleine christelijke gemeenschappen in armoede en onveiligheid moge zegenen.
 • Voor de talrijke gijzelaars, slachtoffers van hun ongewapende en edelmoedige humanitaire inzet, ontrukt aan hun families, alle mensenrechten ten spijt.

Bij de komende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten op 4 november 2008:

Dat de nieuwe president van de V.S. en andere machthebbers rechtzinnig en onkreukbaar zijn, handelend voor het welzijn van hun land en in respect voor de rechten van de ‘kleinen’ van overal elders.


1.11: Allerheiligen

 • “In onze gemeenschappen willen wij Gods wil zoeken en elkaar daarbij helpen door ons samen naar het evangelie en door elkaar te laten bevragen.” (zie de kapittel teksten van 2004) Dat onze gemeenschappen echt getuigen van Gods rijkdom in verscheidenheid.
 • Dat onze gemeenschappen echt de familiegeest beleven waar wij voor elkaar het evangelie tonen en elkaar bemoedigen om Jezus dichter te volgen.
 • Dat wij trouw Christus blijven volgen zonder te letten op leeftijd of plaats. Dat wij elkaar nederig in waarheid blijven evangeliseren.
 • Dat wij de ‘geestelijke strijd’ niet opgeven om in grotere godsverbondenheid te leven.

2.11: Allerzielen: wordt dit jaar op zondag gevierd. Speciale gebeden voor de Overledenen.

 • Dat wij, al biddend voor onze overleden confraters en andere overledenen van familie, vrienden en kennissen, wij ons één voelen met de grote familie van vrienden van God over alle grenzen van tijd en omstandigheid.
 • Dat ons vertrouwen in Gods barmhartigheid groeit en geen angst voor de dood koesteren omdat zij ‘intrede in het Leven’ is.
 • Voor alle bejaarde en zieke missionarissen (en onszelf): dat wij sereen en kalm onze Meester en Vriend tegemoet gaan als trouwe dienaars.

3.11: H.Martinus Porres (+1639 patroon van de sociale rechtvaardigheid en van rassengelijkheid)

Dat de heilige ‘bastaard’ (niet uit een wettig huwelijk geboren) Martinus de Porres respect en waardigheid moge bekomen voor alle minderheden.

 • Vandaag is het ook de feestdag van de H. Hubertus. (Bisdommen Breda, ’s-Hertogenbosch en Roermond) De edelman Hubertus bekeerde zich volgens de legende tot Christus tijdens de jacht op Goede Vrijdag. Toen hij op het punt stond een edelhert te doden, verscheen er tussen het gewei van het hert een kruis. Begin 8e eeuw werd Hubertus bisschop van Tongeren-Maastricht en later van Luik. Hij hield zich voornamelijk bezig met de verkondiging van het Evangelie in het heidens gebleven gebied van de Ardennen en in zuidelijk Brabant.

Hubertus bracht het lichaam van zijn voorganger, St. Lambertus, naar Luik. In die stad vestigde Hubertus definitief de zetel van zijn bisdom. Hij overleed op 30 mei 727 te Tervuren bij Brussel.

Op 3 november 743 werd zijn lichaam overgebracht naar de kathedraal van Luik en in 825 naar het benedictijnenklooster van Andages in de Ardennen, dat sindsdien Saint-Hubert wordt genoemd. Vanuit Saint-Hubert verbreidde zich de verering van Hubertus als patroon van de jagers.

4.11: Herdenking van de Moord op Yitzak Rabin (1995)

Dat het vredesproces in zoveel oorlogshaarden niet onderbroken wordt door extremisten die vredestichters doden. Dat de wereld ontsnapt aan het raderwerk van waanzin van moord en wraak zonder einde.

 • Dat de nieuwe Regering en de nieuwe premier van Israël hun relaties met de buurlanden mogen versterken door de vriendschaps-banden intenser te maken.
 • dat op voorspraak van de H. Carolus Borromeüs, de H. Patroon van Lavigerie, de Missionarissen van Afrika hun apostolaat op de plaatsen waar ze zich bevinden, mogen hernieuwen en aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden.

5.11: Europese landen die verantwoordelijk zijn voor immigratie:

 • Dat Europa de oorzaken van de immigratievloedgolf aanpakt: de kloof van armoede, onrechtvaardigheid.
 • Dat de elementaire rechten in de migratie ‘onthaalcentra’ en asielzoekers-centra worden gerespecteerd: namelijk toegang tot hygiëne en gezondheidszorg, gerechtelijke verdediging, en bescherming van (soms niet begeleide) kinderen…

Willibrord-zondag: voor de Europese verantwoordelijken voor immigratie

6.11: Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken:

 vóór Willibrord: Wigbert eb Wilfried.

 tijdens Willibrord:Adalbert, Engelmund, de twee Ewalden, Swietbert, Werenfried, en Bonifatius.

  Willibrord:Lebuïnus, Marcellinus, Willehad, Wiro, Plechelmus, en Otger.

 Lambertus, Ludger, Odulfus.

 Servatius, Acharius, Amandus, Eligius, Gangulfus, Hubertus, en Wulfram.

 H.Leonardus

7.11: H. Willibrord, patroon van de Nederlandse kerkprovincie.

8.11: Desiderius Erasmus, een van de grootste Nederlandse geleerden, (1466-1536) wordt vandaag herdacht. Erasmus - befaamd theoloog en leermeester - was een wereldburger met een universele levensbeschouwing: kennis gaat boven onwetendheid, orde boven chaos.

Menselijkheid achtte hij van grotere waarde dan enig dogma. Erasmus bepleitte gematigdheid en tolerantie. Tot zijn bekendste werken behoort Lof der Zotheid

Vanaf 8 november tot en met 20 november 2008 staat Erasmus in het teken van deze thematiek. De Stichting Praemium Erasmianum (SPE), die jaarlijks verantwoordelijk is voor de uitreiking van de Erasmusprijs, viert in november 2008 haar 50-jarig jubileum.

9.11: Val de de Berlijnse muur (1989)

 • Bidden wij bij de herdenking van de sloop van de Berlijnse muur dat er geen andere gebouwd worden die families scheiden of armen en noodlijdende uitsluiten van goederen die aan allen behoren.
 • Het is vandaag ook de herdenking van de Kerkwijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen. Dit wordt plechtig gevierd op deze zondag 9 november.

10.11: Gebed wordt gevraagd voor VERZOENING, GERECHTIGHEID en VREDE.

Het thema van dit speciale Synode met de Afrikaanse Bisschoppen zal gaan over de Verzoening, de Gerechtigheid en de Vrede; en zal gehouden worden van 4 tot 25 october 2009 in het Vatikaan, “om een nieuwe impulsi te geven aan de evangelisatie" en om de " reconciliatie en de vrede " in dit allerarmste continent van de planeet.

 • Dat de Europese en Afrikaanse bisschoppen in hun symposium “Verzoening, Gerechtigheid en Vrede” de broederlijke banden en hun verantwoordelijkheden in hun gemeenschappelijke zending verstevigen.

10.11: H.Leo de Grote (+ 461)

 • Dat de voorspraak van paus Leo de Grote, kerkleraar, de (Afrikaanse) herders helpe hun kudde te leiden in waarheid en haar moedig te verdedigen tegen aanvallen van leugen en geweld.

11.11: Nationale feestdag van Angola (1975)

 • Voor Angola dat zich moet herstellen van jarenlange burgeroorlog en beroving van zijn natuurlijke rijkdom-men: dat het land vanwaar zoveel slaven werden meegevoerd vrijheid, waardigheid en echte vooruitgang kent.

15.11: H.Jozef Mukasa martelaar van Uganda

 • Dat de H.Jozef Mukasa, leider van de martelaren van Uganda (1885), allen sterkt die zich moedig verzetten tegen dictators, op gevaar van hun leven hun uitspattingen aan de kaak stellen en de onschuld verdedigen.

16.11: Internaionale dag van verdraagzaamheid. ( 33ste zondag A)

 • Dat alle vredelievende mensen de handen in elkaar slaan en elkaar bemoedigen voor meer verdraagzaam-heid, respect en solidariteit.

18.11: Kerkwijding van basilieken van Petrus en Paulus

“Wij willen een animatie- en bestuursstijl die confraters bemoedigd om verantwoordelijk hun bijdrage te leveren in de besluitvorming die hen betreft.” (kap. 2004) Bidden wij voor de Algemene Raad en alle ge-meenschapsverantwoordelijken.

20.11: Werelddag van de kinderrechten

 • Voor alle kinderen die men hun ‘kind-zijn’ gestolen heeft door kinderarbeid of in de seksindustrie. Voor de 100.000 kinderen in gevangenis en de talloze straatkinderen.

nog op 20.11: Dag van de persvrijheid

 • Dat reporters en journalisten zich houden aan hun ethische code maar ook in alle vrijheid hun navorsingen kunnen doen en over de waarheid kunnen berichten.

21.11: Dag van de contemplatieve religieuzen

Bidden wij in dankbaarheid voor de contemplatieve religieuzen die zich in gebed voor de Kerk en de wereld hebben toegewijd. Dat zij spiritueel en materieel ondersteund worden.

nog op 21.11: 43 jaar decreet over Oecumenisme (Vat ll: Unitatis redintegratio)

 • Dat de inspanning voor de eenheid in de Kerk niet stokt maar dat de Geest ons tot de zichtbare eenheid voort OPDAT de wereld in Jezus zou kunnen geloven.
 • Voor onze confraters die zich op alle niveaus inspannen in de oecumenische beweging: dat zij sterk staan in geduld en spiritueel leven.
 • Voor de ‘Anglikaanse communio’: dat zij de huidige crisis rond wijding van vrouwen of homoseksuelen te boven komt.

22.11: H.Cecilia

Voor de talrijke liturgische zangkoren: dat zij Gods weldaden bezingen en de eucharistische gemeenschap in de vieringen en persoonlijke godsvrucht steunen.

23.11: Feest van Christus-Koning

 • Dat de Kerk haar stichter en Meester-Dienaar volgt in nederigheid. Dat wij Jezus aanbidden en smeken ons in zijn Rijk te gedenken.

25.11: Internationale dag tegen het geweld tegen vrouwen

 • Bidden wij voor alle vrouwen slachtoffers van seksueel geweld of voor het leven gemerkt door de harde zinloosheid van onhoudbare situaties.
 • Dat de vrouwen ook bij de Kerk-Moeder de nodige bemoedigingen vinden om zich te ontplooien.
 • Dat de vrouw, gelijke van de man maar ‘mooi’ verschillend, zijn gewaarde gezellin en vriendin mag zijn die hem uitnodigt tot tedere liefde en gratuite gave.
 • Dat door de Nobelprijs voor de vrede aan de Kenyaanse Wangari Maathai alle Afrikaanse vrouwen zich moedig verzetten tegen corruptie en zich inspannen voor vrede, milieubescherming en speciaal voor be-bossing.

25.11: In 2006 op deze dag werd Mgr. J.H.J van den Hende Bisschop geweid.

27.11: (1964) Moorden in Aba en Bunia.

 • Bidden wij bij de herdenking van onze in Ituri vermoorde confraters 44 jaar geleden: dat God eindelijk aan Congo politieke rust en vrede schenkt zo nodig opdat het ‘een land wordt, mooier dan voordien’.
 • Vandaag ook de gedachtenis van het feest van O.L.Vrouw van de Wonderdadige Medaille. (rue du Bac te Parijs) En op 28 november wordt de H. Catharina Labouré herdacht.

29.11: Internationale dag van solidariteit met het Palestijnse volk (1949)

Dat de rechten van het Palestijnse volk eindelijk gerespecteerd worden volgens de zo vaak herhaalde besluiten van de Verenigde Naties.

30.11: EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT. Dat deze eerste zondag van de Advent 2008 een impuls moge geven aan de komst van het Koninkrijk.

Feest van de Heilige Andreas

Op het feest van de apostel Andreas bidden wij voor het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel: dat de broederlijke betrekkingen met Rome zich verstevigen o.a. door de gemeenschappelijke verering van de goddelijke liturgie van de Eucharistie.

nog op 30.11: Dag tegen de doodstraf.

 • Voor alle leden van ACAT die ijveren voor de afschaffing van foltering en doodstraf. Dat de 83 resterende landen die ze nog uitvoeren deze onmenselijke praktijk stoppen omdat ze tegen het absolute recht van God op het leven ingaat. (1.146 terecht gestelde in 28 landen)
 • Bidden wij voor Zambia: dat de oproep van de bisschoppen gehoord moge worden, en het land een voorbeeld moge zijn voor heel Afrika door officieel de doodstraf af te schaffen.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1265 / 387161

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0