Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Missionaire intenties voor oktober 2008

woensdag 1 oktober 2008 door Webmaster

Missionaire intenties van de Paus voor oktober 2008:

Algemene gebedsintentie:Dat de Bisschoppensynodes voor de herders en theologen, voor de catechisten en andere medewerkers die zich inzetten voor de dienst aan Gods Woord, een hulp moge zijn om de waarlieid van het geloof moedig te verkondigen in gemeenschap met de gehele Kerk: laat ons bidden....

Gebedsintentie voor demissie:
Dat in deze maand, welke is toegewijd aan de missie, elke christelijke gemeenschap de stimulerende activiteiten van de Pauselijke Missiewerken en andere organen mogen bevorderen, en ook om deel te nemen aan de universele missie van de Kerk door gebed, offer en concrete hulp: laat ons bidden...


EUCHARISTISCHE INTENTIES:
 • Dat wij de Eucharistie mogen beleven als een vernieuwende genade in onze missionaris-roeping.
 • Dat het sacrament van de Eucharistie een onuitputtelijke bron moge blijven voor een grotere eenheid met

Christus, en voor groeiende ijver in ons apostolaat.


Rozenkrans.
bron: Wikipedia.
OKTOBERMAAND ROZENKRANSMAAND:

Dat Maria,

koningin van de vrede,

met wie wij speciaal

in deze rozenkransmaand bidden,

alle mensen tot het licht en de vrede

van haar Zoon moge brengen:

laat ons bidden...


1.10: H.Theresia van het Kind Jezus, patrones van de Missies.

© wikipedia

 • Dat Theresia van het Kind Jezus ons de ‘kleine weg’ van de overgave aan Gods genade helpt vinden. Dat de overtuiging in ons groeit dat Missie het werk van GOD is, dat zijn handelingen verder gaan en wij uitgenodigd worden om met Hem mee te werken.
 • Dat Theresia van Lisieux ons, haar broers/zusters-missionarissen, de genade bekomt de bekoring te over-winnen zich verworpen te voelen of zich voor niets te hebben ingespannen.

Nog op de 1ste oktober: internationale dag van de bejaarden:

 • Dat de jeugd van vandaag het respect en de waardering voor de ouderen niet moge verliezen, omdat “een gekromde bejaarde altijd meer ziet dan een jonge rechtstaande.” (Afrikaans spreekwoord)

Islam: vandaag is het het “Shawwal” feest. Na de beëindiging van de Ramadan feliciteren we de moslims in Nederland met het einde van hun vastenmaand Ramadan.

 • We voelen ons vanuit de katholieke vastentraditie zeer verwant met de periode van inkeer en bezinning die islamitische gelovigen nu afsluiten. We wensen alle moslims deze dagen mooie Suikerfeesten toe.

We kunnen óók bidden met de volgende intenties:

 • Dat onze moslim broeders en zusters, die zich tijdens hun ramadan geheiligd hebben door intenser gebed en vasten, meer ontspannen en vriendelijker relaties tussen gelovige moslims, joden en christenen mogen bewerkstelligen: laat ons bidden...
 • Dat de islam niet langer gediaboliseerd wordt alsof elke moslim een terrorist is. Dat christenen en moslims groeien in wederzijdse waardering en respect: laat ons bidden...

2.10: H.Engelbewaarders. Psalm 91,11: “..want Hij stuurt je zijn Engelen, ze zullen over je waken, wáár je ook gaat...

 • Dankbaarheid voor Gods machtige bescherming is een bij uitstek liturgisch thema waar wij vandaag mee willen bidden:
 • Exodus 23,20: “Ik zal een engel voor jullie uitsturen om je onderweg te beschermen...”
 • Math. 18,10: “Kijk niet neer op een van deze kleinen, want ik zeg jullie: hun beschermengelen in de hemel staan altijd voor mijn hemelse Vader..” (cf. Katholiek Gebedenboek, blz.411)

3.10: Bidden we met het rozenkransgebed van vandaag, dat de bijeenkomst te Keulen van de Europese Commissie voor ‘Missie Animatie en Roepingen’ (AMV) die vorige week plaats vond, impact moge hebben in onze communiteiten W.P.

4.10: H. Franciscus van Assisi (klik op”control” en open de tekst)

 • “De wijze waarop wij onze gelden en materiële goederen beheren maakt integraal deel uit van ons evangelisch getuigenis.” (Kapittel 2004) Dat wij groeien in gedeelde verantwoordelijkheid en gemeenschappelijk overleg.
 • Dat wij door transparantie vechten tegen individualisme en angstig gesloten zijn, en ons inzetten voor een grotere solidariteit onder elkaar en met de Afrikaanse volken.

Nog op 4 oktober: werelddag van de huisvesting:

 • Dat elke mens van een menswaardige huisvesting mag genieten.
 • Dat de woningspeculaties en de bouw van luxepaleizen naast steeds groeiende mensonterende slums mogen stoppen.

5.10: 27e zondag door het jaar. 1/ Hab. 1,2-3+2,2-4. 2/ 2Tim. 1,6-8+13-14 3/ Lc. 17,5-10

Vandaag is het ook de Werelddag van de onderwijskrachten

 • Bidden wij dat de Afrikaanse onderwijzers de moed niet verliezen omwille van hun te klein ‘loon’.
 • Dat zij hun land blijven opbouwen door het delen van hun kennis.

6.10: H.Bruno

7.10: Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans (klik op ‘control’ en open de tekst)

 • Dat wij met Maria, en verenigd in gebed met haar, het werk van Jezus overwegen; en bidden dat het Rijk van haar Zoon zich mag verbreiden.

8.10: Op deze dag begon het Concilie van Chalcedon in het jaar 451

 • Bidden we voor de Koptische christenen en monniken, die vaak belaagd worden door moslimintegristen.

9.10: HH Dionysius en gezellen, martelaren. H. Johannes Leonardi, priester.

10.10: H. Daniël Comboni. Stichter van een Italiaanse Missie-Congregatie.

 • Bidden we voor de paters en zusters missionarissen geïnspireerd door de H.Daniël Comboni: dat zij zich met ijver blijven inzetten voor Afrika, waarvan hij een van de grote apostelen was, vooral in Soedan: laat ons bidden.

10.10: Maria Sterre der Zee. in het Bisdom Roermond.

12.10: 28e zondag door het jaar. 1/2Kon. 5,14-17. 2/ 2Tim. 2,8-13. 3/ Lc. 17,11-19

12.10: Dag Bestrijding van natuurrampen

 • Bidden we voor de armsten van de mensen die bij natuurrampen dikwijls het meest getroffen worden, en dat de hulp die geboden wordt om hun nood te lenigen, hen ook echt mag helpen.
 • Dat mensen zich bewust blijven van hun rentmeesterschap’ over de aarde; dat wij ons geen goden’ wanen maar wel alles doen wat we kunnen om verwoestende natuurelementen te bedwingen.

13.10: Bidden we voor de Noord-Afrikaanse Regio M.Afr. en hun Sector-Overste.

 • Voor de bisschoppen van de Noord-Afrikaanse regio: dat hun zeer internationale kerkgemeenschappen in een aangepaste pastoraal de migranten van uit het zuiden van de Sahel gastvrij blijven opvangen.
 • Dat de Kerken van Noord-Afrika de broederlijke communio, de evangelische armoede, de beschikbaarheid, de aandachtige luisterbereidheid beleven in discrete aanwezigheid, en gedeelde vriendschap.
 • Dat de kerkgemeenschappen van Noord-Afrika blijven getuigen dat harmonieuze samenleving tussen moslims en christenen mogelijk is door ontmoetingen, dialoog, wederzijds respect en vriendschapsbanden...
 • Bidden wij voor onze confraters, die in islammilieu ‘missie in ontmoeting’ beleven: dat zij terrein-mensen blijven, geëngageerde deskundigen in grondige studie van culturen en godsdiensten.
 • Dat zij zo wederzijdse achterdocht overwinnen en samen de belangen van de menselijke gemeenschap dienen.

14.10: H.Justus, en H.Callistus paus en martelaar

15.10: Teresia van Avila.

16.10: H. Gerardus Majella. / Hedwig / Margaretha-Maria Alacoque.

Voor de 5000 paters redemptoristen die de H.Gerardus hoog in het vaandel hebben staan: dat zij als ‘geboeid door Christus, zonder wie het missionarisleven geen zin heeft’, het evangelie van de caritas blijven verkondigen en het leven verdedigen, zoals paus Joh.Paulus II het hen indertijd speciaal vroeg.

Nog op 16 oktober: werelddag van de voeding

 • Dat door een betere verdeling van de oogsten van de aarde geen mens meer honger mag lijden.
 • Dat het schandaal van overvloed, verspilling en vernietiging van oogsten (terwijl er mensen van honger omkomen) mag ophouden.
 • Dat voedsel niet langer als oorlogswapen wordt gebruikt om hele uitgehongerde bevolkingen onder druk te zetten.
 • Voor meer goede wil en daadwerkelijke medewerking, om noodhulp op tijd bij uitgehongerde slachtoffers te krijgen, vooral in de Sahel en Oost-Afrika. (droogte, sprinkhanen, slecht beheer, corruptie)

17.10: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar.

Vandaag is het de werelddag voor de uitroeiing van de armoede:

 • Dat men solidair de ellende weigert, niet in woorden maar in daden.
 • Dat men de echte redenen van terrorisme aanpakt: discriminatie, onderdrukking, vernedering van de kleinen en armen.

18.10: Feest van de H. Lucas: Lucas (klik op ‘control’ en open de tekst)

19.10: 29e zondag door het jaar – 1/ Ex. 17,8-13 2/ 2Tim. 23,14-4,2 3/ Lc. 18,1-8

Vandaag is het de WERELDMISSIEZONDAG:

 • Dat de wereldkerk rond de Tafel van het Lichaam en Bloed van de Heer moge groeien in haar missionair bewustzijn.
 • Dat iedere christen zijn “dankzegging” volbrengt, door te getuigen in woord en daad van de universele liefde en nabijheid van God.

Ook nog op 19 oktober: Johannes de Brebeuf, Isaac Joques en gezellen (klik op ‘control’ en open de tekst)

21.10: H. Ursula.

23.10: H. Johannes van Capestrano

24.10: H. Antonius Maria Claret

Ook op 24.10: dag van de Verenigde Naties.

 • Dat de Verenigde Naties daadwerkelijk veiligheid, vrede en internationale samenwerking mag kunnen verzekeren.
 • Voor een rechtvaardige en juiste herstructurering van de V.N. voor het welzijn van allen.

26.10: 30e zondag door het jaar. 1/ Sir. 35,12-14+16-18. 2/ 2Tim. 4,6-8+16-18. 3/ Lc. 18,9-14

28.10: Judas Taddeus / Simon, Apostelen. (klik op ‘control’ en open de tekst)

30.10: H. Serapion van Antiochië, bisschop

31.10: hervormingsdag (Lutheranen)

 • Dat de zichtbare eenheid van de Kerk concreter wordt, door betere wederzijdse kennis en het geloof in Jezus Christus: dat het moge groeien, en voortdurend wordt uitgezuiverd.
 • Dat na de 9de verjaardag van de katholiek-lutherse akkoorden over de rechtvaardiging ( gehouden op 30 oktober 1999) we allen samen mogen getuigen van vrede, rechtvaardigheid en verzoening.
 • Dat vooral in de missie-gebieden van Afrika de betrekkingen tussen protestanten en katholieken doordrongen mogen worden van evangelische liefde en nederigheid.

Voor de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika:

 • Voor onze confraters die de sessies van voortgezette vorming in Rome hebben meegemaakt: dat zij er echt van mogen nagenieten, en zich in mogen zetten voor hun persoonlijke ontplooiing, met een geactualiseerde aanpas aan de communiteiten.
 • Dat wij ons allen inspannen om Christus dichter te volgen en om Gods wil te erkennen in de wisselende omstandigheden.
 • Dat na de koude oorlog, uitgevochten ten koste van de derde wereld, men een nieuwe wereldoorlog moet vermijden: die van het geglobaliseerd geweld dat overal en op elk ogenblik kan worden gepleegd.
 • Dat men recht doet heersen door de juiste verdeling van de wereldrijkdommen die aan allen toebehoren en niet aan enkelingen.
 • Voor Burundi: dat de gewelddadige dood van nuntius Mgr. Michael Courtney en andere vredelievende burgers voor het Burundese volk vrede moge bekomen. Dat de herhaalde aanvallen en slachtingen ophouden.
 • Voor de verkiezingen in verschillende Afrikaanse landen, o.a. Botswana, Niger, Tunesië en Kameroen: dat zij correct en eerlijk verlopen en dat de vrijheid van alle burgers gewaarborgd mag blijven.
 • Bidden wij voor Liberia: dat het westelijk kustland van Afrika, in 1847 gesticht door de terugkeer van afstammelingen van de negerslaven, echt bevrijd wordt na zoveel jaren van broederoorlogen, onderhouden door de sluikhandel van diamant. Dat het een stabiel land wordt, rijk aan menselijke burgerdeugden.
 • Dat de rijke landen de oproep van de Engelssprekende West-Afrikaanse bisschoppen mogen horen die een onmiddellijke kwijtschelding van de buitenlandse schuld eisen omdat die al verschillende malen is betaald en een nieuwe vorm van slavenhandel is. Dat zij simpel, billijk en rechtvaardig wordt kwijtgescholden.
 • Dat de Afrikaanse leiders de bisschoppen horen als zij de altijd weerkerende corruptie aanklagen die de economische miserie vergroot en de last ervan op de bevolking uitspelen.
 • Dat door geldgebrek, verwikkelingen en gebrek aan gezondheidszorg de geboorten in zwart-Afrika niet terugvallen. Dat moeders hun kindje niet verliezen door miskraam of door kinderziekten.
 • Voor veel heilige leken die de specifieke deugden van hun staat beleven: trouw en tederheid, besef van beroepsplicht en vastberadenheid in dienst van het algemeen welzijn.
 • Dat zij het mooie getuigenis geven van een menselijke gelukkige vooruitgang.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1526 / 387287

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0