Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Missionaire intenties september 2009

vrijdag 18 september 2009 door Webmaster

Missionaire intenties september 2009

Algemene intentie
We bidden gedurende deze maand september voor Dat degenen. die vanwege oorlogen of onderdrukkende regimes gedwongen zijn hun huizen en land te verlaten, door christenen mogen worden gesteund in de verdediging en bescherming van hun rechten.

Missionaire intentie
Dat ieder christelijk gezin, in trouw aan het sacrament van het huwelijk, de waarden van liefde en gemeenschap moge cultiveren om zo een kleine evangeliserende gemeenschap te zijn, die gevoelig en open is voor de materiële en spirituele noden van haar broeders en zusters

5 september: Zalige Moeder Teresa van Calcutta (+ 1997)

 Voor een grotere bescherming van elk menselijk leven, ook het nog ongeborene. Voor meer gezondheidszorg maar ook tedere begeleiding van stervenden.

 Dat de rijke landen in Oost en West doen wat ze moeten doen en mensen in nood helpen en liefdadigheidshelpers niet beschuldigen van gebrek aan structurele hulp.

 Dat men de oorzaken van armoede en ellende ten gronde bestrijdt maar dat toch ook de hulpbehoevende mensen die vandaag de dag liefde en nabijheid nodig hebben, niet vergeten worden.

 Dat godsdiensten en culturen in onvervangbare dialoog blijven tot vernieuwende kracht in dienst van mensen.

8 september: Maria geboorte, oorzaak onzer blijdschap

 Voor allen die bewust-egoïstisch “neen” zeggen aan het leven van kinderen; voor wie kinderen een hinder zijn voor hun ongebreidelde genotzucht, een rem voor hun materialistisch leven.

 Voor onze confraters in St. Anne te Jeruzalem: dat zij in het heiligdom van Maria’s geboorte de gehele Sociëteit van Missionarissen van Afrika vertegenwoordigen en bidden tot haar die onze patrones is.

9 september: H. Petrus Claver, apostel van negerslaven (+ 1654)

 Dat op voorspraak van de H. Petrus Claver alle mensonwaardige situaties bestreden worden en slachtoffers van mensenhandel effectief worden bevrijd.

11 september: (2001) (Herinnering aan “nine-eleven”)

 Dat geweld geen communicatiemiddel’ wordt en dat ook taal geen geweld meer pleegt.
 Dat terrorisme geen ultiem verzet wordt van de misprezen en vernederde armen tegen de machtigen’ die met geld altijd alles beslissen.

13 september: H. Johannes Chrysostomos (+ 407)

 Bidden wij op voorspraak van Johannes, de “gulden mond”: dat wij elk kwetsend woord vermijden en niet zo maar wat zeggen of doorvertellen.

 Dat wij elke vleierij en roddel haten als de pest, maar opbouwend zeggen wat gezegd moet worden en onszelf niet opwerpen als rechters van alles en iedereen, maar liever anderen bemoedigen en stichten.

14 september: Kruisverheffing

 Dat wij op niets anders zouden roemen dan op het kruis van Ons Heer’, dat wij in onze missie en apostolaat het kruis niet doodzwijgen’ maar blijven geloven in de wet van de graankorrel.

 Voor de jonge beproefde, en soms vervolgde Kerken: dat zij moed en hoop putten in de Gekruisigde Verlosser en verheugd zijn in Zijn voetspoor te kunnen treden’.

Nog op 14 september: 16de verjaardag van “Ecclesia in Africa”:(de brief van de Paus ter gelegenheid van het Afrikaans Synode in 1994)

 Voor concrete resultaten van de oriëntaties van de Afrikaanse synode (1994): dat het christelijk geloof genoeg Afrikaanse wortels heeft om de wildgroei van sekten te kunnen weerstaan en om uit de greep van stammen-oorlogen te geraken.

15 september: Maria, Moeder van Smarten

 Voor alle moeders die machteloos moeten toezien bij het lijden en de gruwelijke dood van hun kinderen.

 Voor de Afrikaanse vrouwen in de benarde situaties van vlucht en hongersnood, van ziekte en oorlog: dat zij moedig blijven standhouden.

16 september: HH. Cornelius en Cyprianus

 Dat de Afrikaanse bisschoppen in verbondenheid met de paus ook hun eigen verantwoordelijkheid opnemen en als moedige herders van hun volk voorgaan in de strijd voor rechtvaardigheid en vrede.

17 september: H. Hildegard van Bingen (+ 1179)

 Op voorspraak van de H. Hildegard van Bingen, bidden wij dat de kerk weer diepgang’ mag kennen door het voorbeeld en de niet-aflatende oproep tot bekering van echte mystici. Dat Heiligen ook vandaag de ganse Kerk nieuwe levenskracht schenken.

21 september: H. Matteüs
 Dat wij op voorspraak van Matteüs, apostel en evangelist, vandaag het woord van God bij mensen kunnen brengen in het licht van Gods altijd zorgende aanwezigheid in de mensengeschiedenis.

 Dat gelovigen blijven vertrouwen op Gods bescherming in dreigende omstandigheden; maar dat zij ook zelf verantwoordelijk de verdediging en bescherming van anderen op zich nemen als Gods medewerkers.

23 september: H. Padre Pio (+ 1968)

 Voor allen die in lichaam of ziel gemerkt’ zijn door het lijden : dat zij het in vereniging met Christus kunnen dragen en heel het Lichaam van Christus helpen heiligen.

26 september: HH. Geneesheren Cosmas en Damianus (+ 300)

 Dat er blijvend “artsen zonder grenzen” mogen vertrekken om zich zonder carrièrezucht in te zetten voor de armste en meest verlatenen.
 Dat zij met kennis het recht op gezondheid van allen behartigen en niet van enkele bevoorrechten.
 Dat er niet langer schandalige sommen geld worden verspild aan plastische chirurgie en aan overdreven medische verzorging van dieren terwijl mensen’ de meest elementaire zorg moeten missen.

27 september: 31ste werelddag van het toerisme

 Dat toerisme en sport twee krachten blijven in dienst van wederzijds begrip, cultuur en echte ontwikkeling.
 Dat sport en toerisme “feestvreugde” brengen en samenhorigheid, harmonie en verstandhouding. Dat “vrije tijd” geen nieuwe harteloze zakenwereld wordt ten koste van de andere.

Ook nog vandaag: H. Vincentius à Paulo (+ 1606)

 Dat in de inspiratie van de H. Vincentius religieuze gemeenschappen en liefdadigheidswerkers herboren worden in diepgaande aandacht voor de armen en ongelukkigen.
 Bidden wij voor de nieuwe algemene overste en raad van de 4.600 paters Lazaristen (priesters van de missie) en de 26.000 Zusters van Liefde.
 Voor de talloze vrijwilligers die zich gratis en met onuitputtelijke edelmoedigheid blijven inzetten voor minderbedeelden en gemarginaliseerden.

29 september: HH. Aartsengelen Rafaël, Michaël, Gabriël

 Voor meer gezonde’ aandacht voor het spirituele en het onzichtbare maar ook werkelijke leven.
 Dat wij in gemeenschap voor elkaar meer open gezanten van God durven zijn en elkaars hulp ook aanvaarden om kwetsuren en wonden te laten genezen.

30 september: H. Hiëronymus (+ 420)

 Voor diepgaande kennis van het levende woord van God in de bijbel ook onder eenvoudige’ christenen.
 Voor alle verkondigers van Gods Woord: dat zij niet lichtzinnig zonder ernstige voorbereiding preken’ en zeker niet tot verwarring leiden.

 Dat Israël en het Palestijnse volk vreedzaam en respectvol kunnen samenleven, bevrijd van elk traumatisch verleden.

Bij het begin van het nieuwe academische jaar:

 Voor alle seminaristen: dat zij naast een degelijke intellectuele vorming vooral groeien in hechte vriendschap met de Heer.

 Voor alle seminarieprofessoren en begeleiders: dat zij vooral door hun persoonlijkheid, hun geestelijke diepgang en uitstraling een voorbeeld mogen zijn voor alle jongeren die aan hun religieuze of priestervorming beginnen.

 Bidden wij voor de mensen van Darfur die door internationale besluiteloosheid en onverschilligheid worden opgejaagd en uitgemoord. Voor de Sahellanden die in hongersnood moeten leven, totdat de oogsten weer van het veld gehaald kunnen worden.

 Voor de komende verkiezingen in veel Afrikaanse landen: speciaal in Congo en Ivoorkust, dat alles correct, zonder geweld, trucages of vervalsingen moge verlopen.Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1606 / 387287

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0