Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Gebedsintenties voor augustus 2008

vrijdag 1 augustus 2008 door Webmaster

Gebeds-intenties

AUGUSTUS 2008.

Algemene gebedsintentie:

Dat de mensenfamilie Gods plan met de wereld moge weten te respecteren, en aldus zich steeds meer bewust wordt van de grote gave van God, die ons in de schepping is geschonken.

Gebedsintentie voor de missie:

Dat het antwoord van het gehele volk Gods op de gemeenschappelijke roeping tot heiligheid en missie, moge worden bevorderd en gevoed door een zorgvuldige onderscheiding van de charisma’s, en een voortdurende inzet tot spirituele en culturele vorming.


Na de WERELDJONGERENDAGEN in Sidney:

 • Dat de jongeren het ware gezicht van de Heer helpen vinden in authentiek geloof.
 • Dat jongeren duurzaam geluk mogen vinden in Jezus en zich niet laten verblinden door sterren van kortstondig plezier.
 • Dat jongeren van de hele wereld de moed hebben om andere wegen te gaan en goedkoop succes, comfort, geld en gemakzucht durven afwijzen.
 • Dat de Kerk jongeren ruimte en vrijheid biedt dáár waar zij zich geheel kunnen geven, met de hulp van de Heer, bron van enthousiasme en communicatieve vreugde.

VAKANTIETIJD:

 • Dat de vakantie ons evenzeer God als goede lucht doet inademen: dat het een tijd moge zijn van ontmoetingen met God en mensen.
 • Dat we van de natuur mogen genieten en haar óók eerbiedigen, en haar bewust als schepselen van God ervaren.
 • Voor meer respect voor de verkeersregels, en meer hoffelijke beleefdheid in ons rijgedrag.

EUCHARISTIE:

 • Dat de Eucharistie ons moge vormen en de moed geven om de wet van liefde altijd te onderhouden.
 • Dat wij het “AMEN” van de Eucharistie mogen beleven ten overstaan van het gehele Mystieke Lichaam van Christus, over alle verschillen heen.
 • Dat de aanwezigheid van Jezus onder de gedaanten van brood en wijn de Kerk steeds moge terugbrengen naar het essentiële; en haar ervan moge weerhouden te investeren in machtige middelen, zoals gebouwen, uitrusting, transport, enz.

1.8: H.Alfonsus van Liguori (+ 1787)

Dat theologen het geweten van de gelovigen vormen, maar daarbij laksheid en relativisme mijden, evenzeer als overdreven strengheid die benauwt; dat zijzelf trouw de bevrijdende wet van God onderhouden.

1.8: Verjaardag van de moord op Mgr Claverie (+ 1996)de Bisschop van Algiers.

Dat de zaligverklaring van Charles de Foucauld de echte vriendschappen tussen moslims en christenen moge doen groeien; en dat godsdienst nooit meer de oorzaak van haat en blinde moorden wordt.

2.8: Heilige Petrus-Julien Eymard (+ 1868)

Dat de heilige Pierre-Julien Eymard en zijn paters van het H. Sacrament ons hun echte godsvrucht voor de Eucharistie doorgeven, bron en leven van de Kerk.

4.8: Heilige Jean-Marie Vianney (+ Ars 1859)

 • Dat het sacrament van vergeving en verzoening herontdekt moge worden door de gelovige christenen, en door ijverige en nederige priesters mag worden toegediend.

5-15.8: “Tijd voor vrede”: Atoombommen op Hiroshima (6.8) en Nyagasaki (9.8) in 1945:

 • Dat de verantwoordelijken voor de zware fouten van het verleden de moed hebben die te erkennen om ze niet opnieuw te begaan door blind en fanatiek revisionisme, dat is: ontkenning van de Holocaust en relativering van de wreedheden uit de Tweede Wereldoorlog.
 • Dat de Kerk haar profetische rol moge vervullen door haar volhardende inzet voor ‘vrede door geweldloosheid’.
 • Dat de wetenschap nooit meer wordt aangewend om doods-tuigen te maken maar om het leven en de menselijke waardigheid te dienen.

6.8: Gedaanteverandering van de Heer Jezus

 • Dat theologen en herders met nederige verbetenheid de waarheid over God en jezus Christus blijven zoeken in gebed, bijbelstudie en overlevering.
 • Dat niemand in de Kerk zich meester of bezitter van de geloofswaarheid acht.
 • Dat alle pastores hun verantwoordelijkheid opnemen als “medewerkers van de waarheid”.

6.8: Denken wij aan onze jonge confraters, die in de afgelopen maanden voor de missie in West en Oost Afrika Priester gewijd zijn, of hun Missionaris-Eed hebben uitgesproken: dat ze zich helemaal aan God overgeven, met de steun van hun leefgemeenschappen; en van hun vrienden.

 • Dat de jonge missionarissen, priester gewijd in dienst van het Rijk Gods, een intieme vriend van Christus mogen blijven; en zijn liefde verkondigen aan de mensen aan wie zij zijn toevertrouwd.

8-8: “Eén gemeenschap, één enkele oorsprong, één laatste doel.” Dat, meer dan 40 jaar naar het conciliedecreet over de relaties met niet-christelijke godsdiensten, we vooruitgang mogen boeken, in wederzijds begrip en respect voor pluraliteit.

8-8: H.Dominicus, stichter van de Dominicanen.(1214)

 • De strijd tegen de Albigenzen die van het Kwade een soort “anti-god” maakten was een van zijn kruistochten voor het ware geloof.

Moge zijn strijdlustige predikaties en het voorbeeld van een radikale armoede, ons inspireren altijd waakzaam te zijn om een goede strijd te strijden voor het christelijk geloof, ooko als het ons strijd kost.

9.8: H. Theresia Benedicta van het H. Kruis

 • Dat de joodse, vergaste karmelietes Edith Stein (+ Auschwitz 1942, 42 jaar oud, heilig verklaard in 1988 en co-patrones van Europa) de jongeren herinnert aan de gruwel van racistische vervolgingen en dat zij, met haar, sereen tot echt geloof mogen komen.
 • Dat het voorbeeld van Edith Stein de jongeren toont dat oprecht zoeken van de waarheid en waardig aanvaarden van het lijden, gebedswegen naar God kunnen worden.

10.8: Tisha B’av (joden) Treurdag over Jeruzalem:verwoesting van de Tempel. Vastendag. Klaagliederen in de synagoge.

11.8: H.Clara di Favarone. Zoals Franciscus de volledige evangelische raden predikte, wilde ook Clara een contemplatief leven leiden in radikale armoede. Ze stichtte de Clarissen in 1212. Mogen ook vandaag nog jongen vrouwen, en mensen in het algemeen - geïnspireerd worden door het ideaal van de armoede in een overdadig en rijk Europa.

12.8: H. Isidoor Bakanja (+ 1909)

 • Bidden wij voor het door het Congolese episcopaat geplande instituut voor vorming van toekomstige burgerlijke verantwoordelijken.
 • En dat de Afrikanen de zin voor broederlijkheid en zorg voor het algemeen welzijn mogen (her)vinden en beoefenen.
 • Dat Congolese leken een mooier land dan voorheen mogen opbouwen, in met fierheid aanvaarde verantwoordelijkheid; en in eerbied voor de waardigheid van ieder mens.

12.8: Internationale dag van de JEUGD.

14.8: Verjaardag van de wijding van Prosper Mbusa M.Afr. Dat onze jonge confrater (gewijd in Bukavu – Congo) en alle nieuw gewijden getuigen mogen zijn van Gods universele liefde.

14.8: H. Maximiliaan Kolbe. (+1941 te Auschwitz. Heilig verklaard door Paus J.P II in 1982) Dat er een einde moge komen aan oneerlijke gevangenschap in zoveel landen van de wereld.

 • Hij nam de plaats in van een gevangen genomen huisvader: mogen ook wij de moed hebben om anderen van dienst te zijn, op wat voor manier dan ook.

15.8: Tenhemelopneming van de H. Maagd Maria.

“Onze Lieve Vrouw HEMELVAART” (kath./ gregor.orthodoxen) (geen feestdag in Nederland, noch Duitsland, Zweden, Denemarken, Noorwegen)

 • Dat vrouwen in onze gemeenschappen van Missionarissen zich van hun grote belangrijkheid in het leven van de Kerk bewust mogen zijn.
 • Dat de vrouw – in het hart van het christelijk leven – voorbeeld en onvervangbare getuige blijft van de manier waarop “de bruid de liefde van haar Bruidegom met liefde beantwoordt”.
 • Dat de Maagd Maria - met ziel en lichaam ten hemel opgenomen voor al haar zussen bevrijding van elke slavernij moge verkrijgen.
 • Dat seksuele uitbuiting, vernederd misbruik van het vrouwelijk lichaam en elke onterende mensenhandel uit onze samenleving mogen verdwijnen.

16.8: “Raksha Bandhan” (hindou) Eerste dag van het nieuwe “landbouw-jaar”.

18.8: “Lailat al Bara’a” (islam) Nacht van de vergeving. Dit is een nacht van “verschoning” (purification), die doorgebracht wordt in gebed. Nog twee weken vóórdat de Ramadan op 2 september a.s. begint, vragen de Islamieten om vergeving van hun zonden

19.8:
H. Johannes Eudes (Stichter van de Congregatie van Jezus en Maria : de « Eudisten » ; en van de Dochters van O.L.Vrouv van de Liefde. + 1680)

Dat onder bescherming van de H. Johannes Eudes seminaristen en priesters zich blijven vormen en getuigen van Gods barmhartige liefde voor allen.

20.8: H.Bernardus van Clairvaux (+ 1153) (de troebadoer van de H.Maagd)

Dat de H. Bernardus ons een kinderlijk eenvoudige devotie tot de H. Maagd moge verkrijgen, die ons tot Jezus haar Zoon leidt.

21.8: Zalige Victoire Rasoamanarivo (+ 1894)

De zalige Victoire van Madagascar verdroeg geduldig het immorele gedrag van haar aan alcohol verslaafde echtgenoot; en ze beschermde met haar invloed de Kerk van Madagascar: dat zij veel zwarte vrouwen bemoedigt die, zwaar beproefd, trouw stand houden door hun gebed en naastenliefde.

21.8: H.PIUS X. Guiseppe Sarto, paus van 1903-1914 wordt herdacht als de paus van de Eerste Heilige Communie voor kinderen. En ook van de dagelijkse H. Communie.

Vragen we de Heer ook vandaag nog de Eucharistische vieringen aan te passen aan de behoeften van deze moderne tijd.

21.8: Paryushana (jaïnisme) Begin van hun vasten.Kleine religie in Punjab (India). De grootste jaïntempel buiten India wordt te Wilrijk (België) gebouwd. Hij zal meer dan 1000 m² groot zijn en opgetrokken worden in witte granietsteen

23.8: Herdenkingsdag van afschaffing van de negerslavernij

Dat de rijke landen het Zuiden eerlijker behandelen, zich hun eigen schulden herinnerend omwille van de kolonisatie en de vele oneerlijke exploitaties van grondstoffen.

 • Dat de H. Rosa de Lima, die we vandaag herdenken, van Christus, haar liefdes-Bruidegom moge verkrijgen dat slavenarbeid, op wat voor manier dan ook opgelegd door anderen, uit onze huidige maatschappij moge verdwijnen.

23 – 24.8: Krishna Janmashthami (hindoe) Geboorte van Krishna, de 8ste “Réincarnatie” van de God Vishnu.

24.8: H. Bartolomeüs, apostel

Dat Jezus ons, zoals Hij dat deed met de apostel Bartolomeüs - moge prijzen om onze oprechte eerlijkheid.

25.8: H.Lodewijk, koning van Frankrijk (+1270 bij de belegering van Tunis)

 • Dat zijn heldere visie vanuit het christendom in alle domeinen van zijn koningschap, dat hem door zijn moeder (Blanche van Castille) was onderwezen, voor staatslieden een voorbeeld moge zijn.
 • Hij had een speciale aandacht voor de armen en de zieken: dat degenen die zich met hen bezig houden, die aandacht niet laten wegzakken uit hun liefdeswerk.
 • Hij organiseerde twee kruistochten om de Heilige Plaatsen te bevrijden van de Islaam. Dat goede bedoelingen niet met geweld uitgevoerd worden, maar met tact en vasthoudendheid in de liefde tot onze naasten..

27.8: H.Monica, moeder van Augustinus. Dat moeders’ tranen en gebed haar kinderen mogen helpen altijd in het goede spoor te blijven, met de kracht van de Heilige Geest.

28.8: H.Augustinus van Hippo. Als ongeëvenaarde pastor voor zijn volk, en auteur van honderde pastorale brieven en verhandelingen, gaf hij een getuigenis van diep werkend geloof: dat dit ook ons moge begeesteren in onze apostolische activiteiten. (+430)

29.8: Marteldood van Johannes de Doper

Dat wij steeds bereid zijn tot een samenhangend, coherent geloofsgetuigenis, zelfs ten koste van lijden en zware offers.

 • Dat de profetische visie van Joh. de Doper ook ons moge inspireren.
 • Met profetische blik voorzag hij de dingen die komen zouden: een radikale ommekeer in het leven moet hiermee gepaard gaan. Vragen wij die “metanoïa” voor ons zelf en onze medebroeders.

VARIA
 • Voor het West Afrikaanse GUINEA dat de ineenstorting nabij is, vanwege de corruptie en de bestuurlijke onenigheden, en een Prsident die doodziek is.
 • Voor allen die overbelast zijn in de pastoraal, te weinig ondersteund, te min aangemoedigd door confraters. Dat zij bij de Heer steun vinden ook zonder veel tastbare voldoening.
 • Voor het Congolese KIVU: dat de streek haar paradijselijke rust moge hervinden na zoveel verschrikkelijke, en beestachtige gruweldaden.
 • Voor de NIGER Republiek, waar hongersnood heerst en onenigheid met Soudan vanwege Darfour: als gevolg van droogte en de sprinkhanenplaag is het armoe-troef. Dat de dringende hulp niet te laat komt.
 • Voor de Algemene Raad van de Witte Zusters, voor vernieuwde ijver en inzet voor al hun missionarissen.
 • Voor de nieuwe Europese Provincie en haar Sectoren: dat deze nieuwe structuur ons moge helpen de Missionarissen van Afrika in Europa “op zijn best” te kunnen ondersteunen; en ons missie-ideaal uit te dragen.
 • Op de voorspraak van de H. Theresia van Lisieux
  die haar laatste communie opdroeg voor een uitgetreden kloosterling, een bekende uitgetreden predikant, ‘onze broer en zoon van de Heilige Maagd’.
 • Laten we bidden voor priesters die hun priesterschap verlaten hebben, en voor hen die leven in tegenstrijdigheid met hun gewijd ambt: dat zij Gods barmhartigheid en vergeving ervaren.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1512 / 387287

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0