Homepagina > Nederland > Gebedsintenties > Gebedsintenties voor juli 2008

Gebedsintenties voor juli 2008

dinsdag 1 juli 2008, door Webmaster

Juli 2008:

Algemene gebeds intentie:
Dat het aantal moge toenemen van degenen, die als vrijwilligers met moed en beschikbaarheid hun diensten aanbieden aan de chistelijke gemeenschap.

Gebedsintentie voor de missie:
Dat de Wereldjongerendagen, die in Sydney (Australië) gehouden worden van 15-20 juli, in jonge mensen het vuur van de goddelijke liefde moge ontsteken, en hen maakt tot zaaiers van hoop op een nieuwe mensheid.

Intentie van de Algemene Raad van de M. Afr:

Voor de nieuwe Provinciaal van de Europese Provincie, en voor de Sectie-Oversten: dat zij hun mandaat met wijsheid en durf in dienst van hun broeders mogen uitoefenen.

Rectangular Callout: Intenties voor de EUCHARISTIE en de KERK: * Dat de Kerk door God geroepen en verzameld trouw blijft aan zijn woord en trouw ook aan het breken van het Brood. * Dat christenen de Dag van de Heer blijven onderhouden als dé dag waarop zij elkaar vinden rond hun God en Redder. * Voor de bedienaars van de eucharistie en alle herders van de Kerk: dat zij Gods familie voorgaan in diep geloof en godsvrucht door voorbeelden van toewijding en heiligheid. * Dat de eucharistie het centrum blijft van onze gemeenschappen waarin God ons samenroept en voedt door zijn woord en zijn dagelijks Brood.


2.7 - Dat we deze maand ons dagelijks gebed mogen wijden aan de a.s. priesterwijdingen in onze Sociëteit van de Missionarissen van Afrika

3.7 - Op het feest van de Apostel Thomas, de Apostel van India, bidden we voor de confraters en de jonge studenten van ons Missionair Opleidingshuis in Bangalore.

5.7 - Voor onze confrater Hilaire Guinko die vandaag te Koupéla in zijn geboorteland Burkina Faso tot priester gewijd wordt.

6.7 - Vandaag op de 14de Zondag van het jaar A, gedenken we de H. Maria Goretti. Dat ze de hedendaagse jeugd moge inspireren met de geest van kuisheid.

7.7 - Voor welvaart in de Afrikaanse landen, en dat voor iedereen:
Dat de rijke landen geen schijnheilige beloften doen aan Afrika, terwijl zij het door hun handelsprotectionisme, juist geen kans geven tot groei.

9.7 - Dat de uitgaven voor militaire doeleinden (1.000 miljard dollar in 2008) eerder worden besteed aan de oorlog tegen armoede, verzuring van het milieu en voor rechtvaardigheid.

9.7 - Martelaren van Gorkum

Dat op de voorspraak van de martelaren van Gorkum, gemarteld om hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan Rome, de nieuwe pogingen tot evangelisatie mogen bijdragen tot een sterk geloof in het leven van de christenen van Europa.

10.7 - Bidden we voor onze zustermissionarissen van O. L. Vrouw van Afrika; dat ze het vuur van hun apostolische ijver blijven aanwakkeren, en hun charisma verlevendigen en actualiseren.

11.7 - St. Benedictus

 • Dat St. Benedictus, patroon van Europa, het continent geworteld mag houden in het christelijke geloof en zijn cultuur behoeden voor een steeds verdergaand gedogen.
 • Dat wij met de hele benedictijnse familie de leuze van St. Benedictus mogen blijven hooghouden: Niets boven Christus stellen.

12.7 - Vandaag worden onze Burkinese confraters Pierre Boro, te Dedougou - en Anselme Tarpaga, te Bobo-Dioulasso tot Priester gewijd. Dat deze wijdingen de Burkinese jeugd mogen inspireren om hun voorbeeld te volgen.

15.7- Dat de Wereldjongerendagen, die vandaag in Sydney (Australië) beginnen, in jonge mensen het vuur van de goddelijke liefde moge ontsteken, en hen maakt tot zaaiers van hoop op een nieuwe mensheid.

JONGERENDAGEN TE SYDNEY

Dit zijn alweer de 23ste Wereld-Jongeren-Dagen, die door Paus Johannes Paulus in 1983 ingesteld zijn. Eerst als een gewone uitnodiging die op 15 april 1984 in Rome begonnen, en trokken meer dan 250.000 jongeren.
De Paus had hier veel voldoening aan, en besloot deze dagen te herhalen. In 1987 te Buenos Aires kwamen 300.000 jongeren af op het appèl van de Paus. In 1989 waren het er 600.000 in St. Jacques de Compostella; en in 1991 waren het een miljoen! te Czestochowa.
Op de 12de editie van de Jongerendagen in augustus 1997 te Parijs werden deze dagen internationaal: meer dan 160 nationaliteiten waren er vertegenwoordigd, met ruim een miljoen jongeren.
Rome in 2000, in Toronto in 2002. In 2005 te Keulen nam Benedictus XVI de dagen over. Aan de oproep van Joh. Paulus was toen goed gehoor gegeven: " Het is niet genoeg alleen om Christus te ontdekken in je leven, maar je moet Hem óók aan de anderen doorgeven!

Het thema van de XXIII ste dagen is: "Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zul je kracht krijgen, en jullie zullen getuigenis van Mij afleggen" (Handelingen 1,8)
Voor meer info klik hier.

16.7- O.L.Vrouw van Karmel

Dat onder de bescherming van de maagd Maria, de christenen, toegewijd aan de zaak van haar Zoon, mogen blijven groeien in heiligheid en in echte vroomheid.

17.7
- Wijding van John-fabien Itaru, Missionaris van Afrika te Moshi in Tanzania.

 • Dat John, tesamen met Hilaire, Pierre en Anselme ‘herders naar Gods hart’ mogen zijn en hun respectievelijke families mogen aanmoedigen het geloof en de grensoverschrijdende liefde te beleven.
 • Dat de Kerk in Burkina Faso zich missionair mag blijven tonen in het spoor van Hilaire, Pierre en Anselme die priester gewijd zijn voor de verkondiging van het evangelie in de verschillende Afrikaanse landen.

20.7 - XVI de Zondag van het jaar A. Tevens feest van de H. Appolinarius en Marie Madeleine Postel

 • Dat de H. Geest leiding mag geven aan allen die in de verscheidenheid van geloofsbelijdenissen elkaar ontmoeten in een open dialoog; dat zij door gebed mogen groeien in geduld, nederigheid, wederzijds respect en vertrouwen.

20.7- Priesterwijding van Belete fanta te Addis Abeba,Ethiopië

24.7 - Gedachtenis van de H. Charbel Maklouf, en van de Zalige Carmelitessen van Guadalajara, martelaressen in 1936 gedurende de Spaanse Burgeroorlog; zalig verklaard in 1987.

25.7 - Apostel Jacobus de Meerdere

 • Dat de pelgrims op weg naar Compostella een echte Godservaring mogen hebben en er nederig van mogen getuigen.

25.7 - Zalige (?) Thomas van Kempen

Dat de Kerk talrijke mystieke mannen en vrouwen mag tellen, die voluit geëngageerd mogen zijn in de ‘navolging van Christus’ naar het voorbeeld van Thomas à Kempis.

26.7 - HH. Joachim en Anna

 • Voor alle religieuze gemeenschappen in Jeruzalem: dat zij een biddende aanwezigheid verzekeren in de heilige stad en de pelgrims helpen er een diepe geloofservaring te beleven.
 • Voor de melkitische kerkgemeenschap en haar priesters: dat zij hun volk met moed en volharding naar Christus leiden.
 • Dat de Moedermaagd Maria steeds meer katholieken en anglicanen samenbrengt rond haar Zoon.

Vandaag is het ook de Priesterwijding van Bonaventure Mashata Chosa te Lubumbashi, CONGO.
En op de 27ste juli (17de Zondag van het jaar A.) wordt eveneens in Congo gewijd Dieudonné Kitumbule te UVIRA.

En in frankrijk te Saint Dié zal onze medebroeder Br. Pierre Petitfour zijn Eeuwige Eed uitspreken als Missionaris van Afrika.

29.7 - H. Marta en ‘Vrienden van Jezus’

Voor allen die door hun gebed, hun vriendschap en diensten de priesters ondersteunen. Dat de gedeelde vriendschap onder de ‘vrienden van Jezus’ hen gelukkig maakt in de volheid van het leven van God zelf.

30.7 - H. Petrus Chrysologus

Bidden wij voor de catechisten: dat de heilige Petrus van het ‘Gouden Woord’ hen helpt Jezus klaar en duidelijke te verkondigen als de ware Zoon van God en hen mag wapenen tegen de invloed van allerlei sekten.

30.7 - H. Leopold Mandic (+1942)

Dat de heilige kapucijn Leopold Mandic de oecumenische dialoog met de orthodoxe christenen weer op gang mag brengen in een sereen klimaat en vrij van alle vooroordelen.

31.7 - H. Ignatius van Loyola

Dat op de voorspraak van de H. Ignatius wij de stilte niet schuwen maar bewust in gebed opzoeken om er God te ontmoeten.


Andere intenties:

 • Dat Libanon niet opnieuw wegzinkt in de draaikolk van broedermoorden waarin gelovige overtuiging vermengd wordt met aardse belangen.
 • Dat de rijkdommen in de mijnen van Kongo de oorlogsgruwel niet blijven voeden. Dat de gebruikers ervan in de westelijke wereld zich rekenschap geven van hun medeverantwoordelijkheid.
 • Voor Niger waar hongersnood heerst: dat de internationale hulp mag aankomen voor het te laat is voor de duizenden die verhongeren.
 • Dat zuidelijk Soedan zich eindelijk mag herstellen en de gezagsdragers hun onverschilligheid laten varen.
 • Dat het nieuwe gerechtshof voor de mensenrechten, gevestigd in Addis Abeba, Afrika bekwaam mag maken om zelf discriminatie en machtsmisbruik te veroordelen.
 • Dat het Europa ‘zonder God’ de migranten niet van hun honger naar God en hun levensvreugde mag beroven, en dat de burgers van de geglobaliseerde samenleving elkaar verrijken,
 • Dat het recht op (drinkbaar) water onaantastbaar blijft voor ieder mens en nooit voorwerp wordt van commerciële belangen.
 • Voor alle missionarissen die omwille van leeftijd of ziekte naar hun land van herkomst terugkeren: dat zij hun nieuwe manier van missionaris-zijn mogen aanvaarden en er apostolische vruchten voortbrengen.
 • Dat voor zowel katholieken als anglicanen Maria hun voorbeeld van heiligheid, geloof en ontvankelijkheid mag blijven; dat zij altijd de profetische figuur blijft voor de Kerk, helemaal gericht op Christus.
 • Dat gelovigen nooit het belang van geloofsgehoorzaamheid en moraliteit gaan verliezen; dat zij dankbaar aanvaarden hun christelijk geweten te laten vormen door de leiders van de Kerk door God gemandateerd.
 • Dat de priesters het nooit opgeven gewetensvormers te zijn door hun gebed en hun voorbeeldig gedrag, terwijl ze ootmoedig hun eigen zwakheid en fouten erkennen.
 • Dat de christenen overal sterk staan in de liefde die alle etnische of andere grenzen doet overschrijden.
 • Dat wij onszelf geen enkele racistische bedenking of reactie toelaten in een wereld die verdeeld is door financiële belangen en een steeds grotere hebzuchtige consumptie.
 • Dat de bekeringsijver van sommige evangelische kerken de authentieke schroomvolle verkondiging van het evangelie niet in het gedrang brengt in landen met een moslim en boeddhistische meerderheid.