Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Gebedsintenties voor juni 2008

zondag 1 juni 2008 door Webmaster

Gebedsintenties voor JUNI 2008:

Algemene gebeds intentie:
Dat alle christenen een diepe en persoonlijke vriendschap met Christus mogen onderhouden om in staat te zijn de kracht van zijn liefde over te brengen naar iedereen die zij ontmoeten.

Gehedsintentie voor de missie:
Dat het Internationale Eucharistisch Congres van Quehee in Canada moge leiden tot steeds groter besef dat de Eucharistie het hart van de Kerk en de bron van evangelisatie is.


 • Dat onze maatschappij met concrete daden van christelijke broederliefde, de miljoenen vluchtelingen in onze moderne wereld tegemoet moge treden, die in extreme omstandigheden van armoede en verlatenheid moeten leven.
 • Dat het sacrament van de Eucharistie altijd als het kloppende hart van de Kerk moge worden beleefd.
 • Deze maand bidden wij speciaal voor onze wijdelingen in de Sociëteit en voor alle jongens in vorming: dat zij altijd de Eucharistie als bron en kracht van hun roeping blijven beleven.
 • Dat de communautaire projecten in onze gemeenschappen gestalte krijgen: dat er zo vernieuwing komt in de lijn van de besluiten van de Algemene Raad van de Societeit. Maar ook spirituele herbronning.
 • Speciaal gebed voor de Nieuwe Europese Provincie die zich aan het vormen is, en per 1 juli werkelijkheid wordt. Dat de nieuwe "Sectoren" ook een uiterlijke en innerlijke vernieuwing mogen ondergaan, met medewerking van alle confraters.
 • Dat wij, Missionarissen van Afrika en Zusters Missionarissen van O.L.Vrouw van Afrika, nooit “capituleren” maar met moed en sterkte de ons toevertrouwde missie verder zetten ondanks wisselende en soms kritieke situaties - in Europese en/of Afrikaanse landen..
 • Dat wij aandacht geven aan gekwetsten van de maatschappij door eigen misstap of als slachtoffers. We denken dan speciaal aan aids-slachtoffers, ongewenst moederschap van jonge vrouwen, jongens en meisjes die verdwaald raken in deze hardvochtige maatschappij.
 • Dat meisjes en vrouwen in Congo en elders in Afrika niet weerloos onteerd worden. Dat door daadwerkelijke hulp en bijstand (zoals door Olame in Bukavu) wonden geheeld kunnen worden.
 • Voor allen die ondanks handicap, ongeval of als slachtoffer van aanslagen ‘verder’ moeten gaan, getekend door een ‘stom toeval’. Dat zij toch Gods barmhartige liefde mogen ervaren door onze menselijke nabijheid en warmte en liefde.
 • Voor allen die in de verzorging en de mantelzorg voor zieken, gehandicapten en ouderen Gods tederheid voor kleinen en nederige tastbaar maken. Dat zij ook zelf gelukkig mogen zijn door hun liefde.
 • Dat christenen als volgelingen van Jezus hun geloof niet met de lippen belijden maar in daadwerkelijke gegeven liefde.
 • Dat gelovige christenen en moslims samen zoeken hoe godsdienst de gemeenschap kan ondersteunen.
 • Dat wij in de vaak keiharde zakenwereld en de mentaliteit van geldgewin en eigenbelang, Gods onbaatzuchtige liefde durven tonen in gewone kleine en nederige gebaren van hulpvaardigheid en vrijwillig dienstbetoon.
 • Bidden we om veel heilige priesters: dat zij gevoelige en gewillige instrumenten mogen zijn in de vernieuwing van Gods Kerk, (in Nederland, maar ook in andere landen van de wereld) om Gods barmhartige liefde te verkondigen, en deze te vieren, en anderen er naar toe te leiden.
 • Dat priesters in grote eenvoud altijd naar God verwijzen in woord en houding. Dat zij “mannen van God” mogen zijn in totale toewijding en trouwe dienstbaarheid.
 • Dat alle religieuzen die in hun stichting verwijzen naar het H. Hart toonbeelden blijven van barmhartigheid en mildheid.
 • Dat alle gelovigen hun priesters en pastorale werk(st)ers in de Afrikaanse landen steunen en bemoedigen in hun bijzondere zending om hen tot God te brengen.
 • Voor alle priesters die het moeilijk hebben om hun bijzondere roeping te blijven beleven, dat zij bemoediging en steun ervaren van confraters, van religieuzen en leken.
 • Dat priesters zich dagelijks door God laten heiligen in het beleven van de Eucharistie die zij voorgaan en door Gods liefde die zij mogen ervaren in hun apostolaat en gebed.

1 juni: H.Justinus (christen filosoof + 165)

 • Dat leken geleerden en theologen in het gebed de moed putten om nederig hun geloofsgehoorzaamheid te belijden en in Christus’ waarheid hun menselijke vrijheid ontplooien.

3 juni: HH. Martelaren van Uganda; Carolus Lwanga en zijn gezellen.
* Dat pater Simeon Lourdel die hen Jezus leerde kennen ook vandaag de (Afrikaanse) missionarissen mag inspireren door zijn grote godsvrucht en totale inzet als missionaris.

4 juni: Intern. dag kindslachtoffers van agressie. Dat de gemeenschap haar kinderen beschermt tegen welke agressie dan ook.

5 juni: Werelddag van het leefmilieu

 • Dat allen daadwerkelijker aandacht hebben voor het leefmilieu en ook door vriendelijkheid het voor anderen leefbaarder maken.
 • H.Bonifatius (+ 754)
 • Dat de missionaris-bisschop Bonifatius de gelovigen van West-Europa met de kracht van het evangelie beschermt tegen het opdringerige secularisme.
 • Dat jongeren, in voorbereiding van de wereldjongerendagen in Sidney, enthousiast en trots blijven geloven in Christus.

6 juni: H. Norbertus, hervormer van de clerus.

 • Dat priesters elkaar steeds meer bevestigen en bemoedigen om God en zijn volk te dienen zonder enig voorrecht of eer na te streven.
 • Dat de priesters in theologische vorming en bijscholing hun ambt als pastorale leiders van Gods volk trouw blijven.

8 juni: Tiende Zondag door het Jaar (A)

10 juni: Priester Edward Poppe (+ 1924)

 • Dat alle priesters met stichtende eerbied en vroomheid de Eucharistie voorgaan en beleven in liefde tot Jezus met wie zij het priesterschap delen.

11 juni: H.Barnabas, missionaris en reisgezel van Paulus

 • Dat missionarissen trouw elkaar tot steun mogen zijn in hun roeping en zending. Dat zij elkaar bevestigen en aanvullen in dienst van de Heer.

13 juni: H.Antonius van Padua. Dat zijn bevlogenheid om het woord van God overal te verkondigen, ons moge inspireren om zijn voorbeeld na te volgen.

14 juni: H. Lidwina van Schiedam

 • Dat alle zieken en lijdenden in de heilige Eucharistie voedsel en sterkte vinden om in vereniging met Jezus hun pijn te dragen en ze op te dragen tot heling van de wereld.

15 juni: Elfde Zondag door het Jaar (A)
17 juni: Dag tegen droogte en verwoestijning: Dat wereldwijd deskundige maatregelingen droogte en verdere verwoestijning voorkomen.

 • Ter intentie van onze confraters die vandaag 50 jaar geleden hun Missionaris-Eed hebben uitgesproken.

19 juni: H.Romuald.

20 juni: Dag van de vluchteling: Voor efficiënte zorg voor de miljoenen vluchtelingen die ‘nergens’ thuis kunnen komen.

22 juni: Twaalfde Zondag door het jaar (A) Feest van Pater Jan van Haandel: vijftigjarig Priesterfeest te Bergharen (Gld)

24 juni: Heilige Johannes de Doper

 • Dat wij zoals St. Jan de Doper, zonder somberheid maar in soberheid, blijde getuigen blijven van Jezus die de zonde overwint en wegneemt ,en steeds naar hem blijven verwijzen.
 • Bij gelegenheid van de Jubilarissen-dag, die vandaag in Haelen gevierd wordt, willen wij de Heer danken voor alle goede gaven die Hij ons meegegeven heeft gedurende 40,50,en 60 jaar trouw, en die we uit hebben mogen delen aan onze Afrikaanse medemensen...

27 juni: Bij gelegenheid van de 73ste verjaardag van onze Provinciaal, die over enkele dagen als "Sector-Overste" zal benoemd worden: dat hij deze taak met liefde, en de geestdrift die hem eigen is, moge voortzetten

29 juni: HH.Petrus en Paulus. Dit feest wordt gevierd in plaats van de 13de zondag van het jaar.

 • Dat alle priesters in grote spirituele eenheid, in oprechte vriendschap en innig gebed voor elkaar blijven zorg dragen.

EUCHARISTIE en HEILIGING

 • Dat wij - geheiligd door Gods Geest in de viering van de Eucharistie - mogen worden wie wij ontvangen: ‘levende ledematen van Christus’.
 • Dat alle christenen dichter tot God naderen en Hem alle plaats in hun leven geven waartoe het sacrament van de Eucharistie hen aanzet.
 • Dat Woord en Offer ons in de Eucharistie helemaal aan de Vader toewijden en kracht geven om Jezus’ gezindheid dag na dag te beleven.
 • Dat de H. Geest ons moge maken tot een eeuwige offergave aan de Vader, gelijkvormig aan zijn Zoon Jezus, onze Verlosser.
 • Dat het dagelijkse contact met Jezus in de H. Eucharistie ons sterkt tegen de verleiding van aardse geluks-zucht en ons zuivert van valse ‘schijn-heiligheid’.
 • Dat wij in Jezus’ Geest ons steeds hechter aan God toewijden en Hem behoren.
 • Dat de viering van de Eucharistie ons al een voorsmaak moge geven van het eeuwige geluk:: ‘gewoon’ in en door Gods liefde te mogen leven.
 • Dat de H. Geest in ons blijft bidden en onze inzichten zuivert; dat wij zo gewillige instrumenten worden in Gods hand tot heiliging en redding van de -* Dat het altijd actuele Woord van God ons elke dag uitzuivert en bron van leven blijft.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1354 / 387161

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0