Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Gebedsintenites voor mei 2008

mei 2008 door Webmaster

GEBEDSINTENTIES VOOR MEI 2008

Algemene maandintentie:

Dat de christenen meer en beter gebruik mogen maken van literatuur, kunst en massamedia om zo een cultuur te bevorderen die de waarden van de menselijke persoon verdedigt en begunstigt door middel van de Gaven van de Heilige Geest.

Missionaire maandintentie:

- Gebedsintentie voor de missie: Dat de maagd Maria, de Ster van de evangelisatie en de Koningin van de apostelen, ook heden ten dage de mannelijke en vrouwelijke missionarissen overal ter wereld met moederlijke genegenheid moge begeleiden, zoals zij de apostelen vergezelde in het begin van de Kerk.

- Dat wij mogen ijveren om de wetgeving die het menslijk leven beschermt te stimuleren, zowel vanaf haar ontstaan tot aan haar voleinding.

Meimaand: Maria-maand.

- Dat Maria, Moeder van de Kerk, onze voorspreekster en voorbeeld moge blijven in trouw aan onze roeping en in het brengen van Christus naar anderen.

- Bidden wij voor alle apostolische lekenbewegingen die met en tot Maria biddend, hun apostolaat verrichten.

- Dat wij volharden in het apostolaat van het gebed omdat geloof en missie altijd een werk van Gods genade is.

- Voor de religieuzen en alle christenen die Maria als voorbeeld van hun gelovig leven nemen.

- Dat de arbeid over heel de wereld rechtvaardiger moge verdeeld en beloond worden.

- Dat arbeiders mogen hebben in hun werk in samenwerking met God-Schepper.

- Dat niemand nog in schandelijke voorwaarden werk moet verrichten als slaaf van een ander of van de anonieme geldmacht.

- Bidden wij voor de priester-arbeiders en alle aalmoezeniers.

- Voor alle werklozen, en voor hen die nooit aan de bak komen. Bidden wij voor een rechtvaardiger arbeidsverdeling en opdat het zwartwerk op kan houden

- Voor de syndicaten en hun eerlijke strijd voor rechtvaardigheid zonder excessen.

- Voor allen (ook missionarissen) die "opgewerkt" zijn, en die niet meer kunnen omdat er te veel van hun lichamelijke of psychische krachten is gevraagd. Dat zij in rust en bezinning, in ontspanning en vriendschap zichzelf weer terugvinden.

- Bidden wij voor hen die moeten werken voor een mensonterend hongerloon en voor inkeer van hen die maar cumuleren of overdreven lonen en vergoedingen opstrijken (ook in Afrika).

-Dat in de nieuwe Europese Unie de christenen op alle niveaus vanuit hun gelovige inspiratie hun verantwoordelijkheid opnemen.

-Dat overal in de wereld de persvrijheid gewaarborgd moge zijn en de Blijde Boodschap ongehinderd verkondigd kan worden, ook op radio en televisie.

- Bidden wij voor roepingen: dat de nood en het verlangen naar de Eucharistie beslissend mogen zijn in de groei van priesterroepingen.

- Dat priesters trouw blijven aan hun roeping en zending door hun verbondenheid met Christus in de Eucharistie.

- Dat de christengemeenschappen gebedsscholen mogen zijn waarin authentieke roepingen kunnen ontkiemen.

- Dat de gelovige gemeenschappen zich verantwoordelijk voelen in het ontstaan, de begeleiding en de volharding van roepingen tot het religieuze leven.

- Dat het gebed en het met overgave gedragen lijden van ouderen en zieken heilige roepingen mogen voortbrengen.

- Dat degenen die van de recent gehouden Open Kloosterdag mochten profiteren, en de kloosters bezoeken, door het getuigenis van religieuzen, priesters, paters, broeders, monniken, monialen en andere kloosterlingen - inzicht mogen krijgen dat het klooster ook in deze moderne tijd nog steeds actueel blijft, en dat in een post-moderne wereld.

Voor de Missionarissen van Afrika:

- Dat de Provinciedag van de Nederlandse Missionarissen van Afrika m/v een hernieuwde beleving moge zijn van hun engagement omwille van Jezus en het Rijk Gods onder de Afrikanen.

- Bidden wij voor de Algemene Raad van de Missionarissen van Afrika: dat zij de Sociëteit in deze tijd met inzicht en toewijding mag leiden.

- 11 mei: Pinksteren: bidden wij om de Geest van gebed, durf en visionair inzicht, om op Gods genade te kunnen inspelen.

- Dat wij allen meer ruimte en speling geven aan de Heilige Geest. Dat wij de frisheid van het begin van de Kerk mogen terugvinden.

- 12 mei: Sterfdag P. Siméon Lourdel (+ 1890)
Bidden wij op de sterfdag van de apostel van Uganda, Siméon Lourdel m.afr. dat het bloed van de martelaren van oeganda ook na 129 jaar evangelisatie rijke vruchten moge dragen:
bidden wij om sterkte voor de Oegandese Kerk in haar gelovige strijd voor menselijkheid in het hart van Afrika.

- 16 mei: Tibetaanse Boeddhisten gedenken geboorte
en verlichting van Boeddha.
Dat door bezinnend gebed en ascese mensen hun driften en hartstochten overwinnen die steeds weer oorlogen doen oplaaien.

- 21 mei: Feest van de H.Eugeen de Mazenod
Bidden wij voor de Missionarissen Oblaten van Maria: dat zij, trouw aan hun stichter de H. Eugeen de Mazenod, zich blijven inzetten voor de evangelisering van de armsten, daarbij niet vergetend dat de armsten ook ons kunnen evangeliseren.

- 24 mei: 43ste werelddag van de communicatie.
Voor een groter bewustzijn van de risico’s (verslaving, materialisme, porno, geweld) en de kansen voor vorming voor de families via de media. (verantwoordelijkheidszin en respect)

- 25 mei: Internationale dag van de vermiste kinderen
Dat de publieke opinie ook aandacht mag schenken aan de duizenden vermiste kinderen die nooit in de media worden vernoemd omdat ze zelfs geen naam (meer) hebben.

- 30 mei: Marteldood van de H.Matthias Mulumba
Op voorspraak de H.Matthias Mulumba die na 3 dagen doodstrijd als martelaar stierf, bidden wij voor alle beulen en door drugs verdwaasde soldaten die de gruwel van etnische en andere oorlogen in Uganda en elders in Afrika verder zetten. Dat er een einde moge komen aan al die uitzichtloze waanzin.

- Dat wij ons als actieve leden van de Kerk ook in alles met de Kerk meevoelen.

- Bidden wij voor de jonge missionaire lekenbewegingen die ontstaan en concreet hun weg zoeken.

- Voor de grote Spiritijnse families in de Kerk (Paters en Zusters van de H.Geest): dat zij alle christenen eraan herinneren hoe de Heilige Geest actief in de Kerk bezig blijft en de hoofdacteur van de missie is.

- Dat God ook vandaag vurige gelovige christenen wil uitzenden om de Blijde Boodschap op eigen-tijdse wijze te verkondigen in eigen kring en over alle grenzen heen.

SPECIALE INTENTIES.

- Bidden wij voor Zimbabwe en speciaal voor Mgr. Pius Ngube, aartsbisschop van Bulawayo die niet wil en kan zwijgen ondanks bedreigingen en die het terreurbewind van de huidige heersers aanklaagt. (Trainingskampen om te martelen en te doden)

- Dat de drughandel geen nieuwe vorm wordt waardoor rebellenbewegingen voortbestaan in Afrika (Ivoorkust, Centraal-Afrikaanse-Republiek, Liberia).

- Blijven wij bidden dat het Heilige Land van onze Heiland en zijn Moeder eindelijk vrede moge kennen en dat men ten alle prijzen de dialoog mag bewaren. Dat de posities zich niet verstarren in onwrikbaar fundamentalisme en escalerend geweld.

- Bidden wij voor Soedan: dat er in de streek van Darfour een einde komt aan alle oorlogsmisdaden die maar straffeloos verder gaan door diplomatiek getouwtrek en de onmacht en onwil van internationale instanties.

- Dat alle missionaire families in onderlinge samenwerking en hecht kerkgevoel’ de frisheid van het evangelie en van het charisme van hun stichter herontdekken en actualiseren.

- Bidden wij voor de stichtingen van de Witte Paters in Mexico en Brazilië, in Polen, India en de Filippijnen: dat zij in een brugfunctie de intercontinentale kerkelijke samenwerking zichtbaar maken als teken van de universaliteit en de uniciteit van Jezus’ Blijde Boodschap voor alle mensen.

Dit vragen wij in naam van Onze Heer Jezus Christus,
Amen.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1365 / 390200

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0