Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Gebeds-intenties voor maart 2008

zaterdag 1 maart 2008 door Webmaster

Gebeds-intenties voor maart 2008:


Lees de VASTEN-BRIEF 2008 van de Bisschoppen.

Algemene gebedsintentie:
Dat het belang wordt ingezien van vergeving en verzoening tussen personen en volkeren en dat de Kerk door haar getuigenis de liefde van Christus mag verspreiden als bron voor een nieuwe mensheid.

Gebedsintentie voor de missie:
Dat de christenen, die in vele delen van de wereld en op diverse manieren vervolgd worden omwille van het Evangelie, met steun en uit kracht van de heilige Geest mogen volharden in hun moedige en openlijke getuigenis van Gods Woord.


1 maart: Voor de mensen: catechumenen en doopleerlingen, die zich voorbereiden op het doopsel.

2 maart: 4de Zondag van de Veertigdagentijd.

7 maart: Internationale dag van het gebed. Dat men in deze wereld de waarde van de stilte en inkeer leert waarderen

9 maart: 5de Zondag van de Veertidagentijd.

15 maart: Feest van de Heilige Josef, beschermer van de Kerk. Dat de echtgenoot van Maria, de H. Jozef, voor de Kerk een voorspreker moge zijn, opdat zij nederig God en de gehele mensheid mag blijven dienen.

16 maart: Palmzondag. Internationale dag van de jeugd.

17 maart: Heilige Patrick: Dat Ierland de vrede mag koesteren en bewaren

20 maart:

Witte Donderdag:

Dat de Eucharistie

ervaren wordt als

een bron van eenheid.

 • Voor de priesters, celebrerend in Christus’ Naam: dat zij waardig en bewust het offer van Jezus’ gebroken Lichaam en zijn vergoten Bloed opdragen voor het heil van de wereld.
  Laatste Avondmaal, door een Ethiopische schilder. Kapel Witte Paters Keulen.
 • Dat wij echt deelnemen aan het offer van Christus, het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.
 • Wij vieren de Eucharistie om Jezus te gedenken: ‘dat wij moedig met Hem meegaan om te lijden en te sterven met Hem.’
 • Dat wij de Eucharistie beleven: de kracht van zijn gegeven leven in het gewone doen en laten van ons alledaagse leven.
 • Dat wij consequent het opgedragen offer van Jezus in de Eucharistie en het zo vaak herhaalde ‘AMEN’ bekrachtigen in al ons doen en laten.
 • Dat priesters, die zo nauw verbonden zijn met Christus-Hogepriester, en Hem aan anderen mogen doorgeven, zelf een totaal gegeven leven leiden in hun vurig apostolaat.
 • Dat wij als actieve of als oudere missionarissen ons onderwerpen en helemaal zonder reserve overgeven aan Gods Wil.
 • Voor hen die ontmoedigd, ontgoocheld of opstandig zijn. Voor hen die niet meer kunnen bidden maar enkel nog hun angst en vertwijfeling kunnen uitschreeuwen.
 • Dat wij alle middelmatigheid vluchten en de ‘passie’ van het begin terugvinden om ‘gek van God en mensen’ te blijven.
 • Voor missionarissen die bij ‘hun’ mensen blijven in dezelfde broosheid, onzekerheid, en constante dreiging van blinde, moordende strooptochten…
 • Dat elk menselijk leven, ook het ouder- wordende, het verminderde of gehandicapte, gerespecteerd en gewaardeerd blijft en ons elk ogenblik van ons eigen leven nu beter zou doen waarderen.

23 maart: Pasen. Dat niets ons van onze ‘paas-VREUGDE’ kan beroven.

24 maart: 28ste verjaardag van de moord op Mgr. Oscar-Arnulfo Romero (+ 24.3.1980)

 • 28 jaar geleden werd Mgr. Romero van El Salvador, neergeschoten terwijl hij de Eucharistie opdroeg. Dat hij ons de trouw verkrijgt aan het profetisch woord van God en aan de strijd tot het uiterste voor gerechtigheid.

24 maart: Herdenkingsdag van alle vermoorde priesters, religieuzen en missionarissen: in 2007 zijn er meer dan 17 priesters en missionarissen vermoord. En een tiental vrouwelijke religieuzen.

dat zij die door hun leven en dood getuigden van Gods nabijheid bij mensen, getraumatiseerd door aanhoudend oorlogsgeweld en voortdurende onzekerheid.

30 maart: 2de zondag van Pasen. Dag van de Goddelijke barmhartigheid.

31 maart: Maria Boodschap. Aankondiging van de geboorte van Christus. Dat het antwoord van Maria, velen mag inspireren.


DIVERSE INTENTIES VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD
 • Dat “gepensioneerde” missionarissen altijd “gepassioneerde” missionarissen blijven.
 • Voor onze zieke en lijdende confraters/zusters: dat zij de tijd ‘doorbrengen’ al rustend, biddend en geduldig waakzaam in het vooruitzicht van hun Paas-doortocht.
 • Dat de eigen plaats van oudere mensen in samenleving en Kerk erkend en geëerd wordt. Dat zij door hun ervaring, wijsheid en relativerings-vermogen hun onvervangbare bijdrage leveren.
 • Dat oudere missionarissen – naar het voorbeeld van Johannes-Paulus ll – hun lijden en ongemakken in ouderdom en ziekte opdragen voor de verlossing van de wereld volgens de waardeschaal van God.
 • Dat wij ons in deze vastentijd inspannen het goede te doen en zo daadwerkelijk de zonde en het kwade in de wereld indijken.
 • Opdat de waarde van het gebed, de meditatie, het geduld en de tijd zou herontdekt worden door de gelovigen en de oudere missionarissen.
 • Dat wij in een eenvoudigere levensstijl bereid zijn te delen met hen die in nood zijn.
 • Dat deze vasten ons terugbrengt tot onze oorspronkelijke gerichtheid om terug ‘armen’ te worden in het voetspoor van Jezus.
 • Dat deze ‘gunstige tijd’ onze missionaire levens-stijl heroriënteert en doet afzien van alles wat wij van onze totale gave als Godgewijden heimelijk hebben teruggenomen.
 • Dat de belofte van de rijkere landen om de schuldenlast van de armsten kwijt te schelden eindelijk gerealiseerd wordt en dat de honger, de ellende en de ziekte de armen niet meer hun waardigheid en hoop ontnemen.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1270 / 390200

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0