Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Missionaire intenties januari 2008

dinsdag 1 januari 2008 door Webmaster

Missionaire intenties januari 2008


Algemene intentie:
Dat de Kerk haar inzet verdiept om tot eenheid onder alle christenen te komen als een afbeelding van de Drie-ene God

Missionaire algemene intentie:
Dat de kerk in Afrika een teken en instrument mag zijn voor verzoening.

N.B.Pauselijke Gebedsintenties voor het gehele jaar 2008:
klik hier.


1.1: Maria Moeder van God. Werelddag van de Vrede

 • Danken wij God voor Maria, koningin van de Vrede.
 • Dat de vredesboodschap allen mag bereiken, niet zozeer in mooie wensen maar in daden. Dat het gezin de hoeksteen blijft van de samenleving en de eerste leerschool van vrede.
 • Loven wij God voor Jezus, die in zijn leven in Nazareth ons de waarde van stilte en handarbeid leerde. Dat velen zich geroepen voelen Hem na te volgen.
 • “Herinner u het vurig en vertederend gebed dat aan God vroeg u sterkte te bewaren in vermoeidheid en heilige vreugde in het lijden.” (A.C. p. 95)
  (Lavigerie aan de 8ste karavaan 23.6.1889)
 • Danken wij God voor alles wat Hij door ons tot stand bracht in ons leven. Bidden wij dat ouder wordende mensen altijd dankbaar mogen zijn.
 • Dragen wij dit nieuwe jaar op aan de Heer, tot alles bereid, alles aanvaardend, als zijn wil maar geschiedt in ons.
 • Dat wij geen enkele kans onbenut laten om te beantwoorden aan onze roeping: Steeds meer Christus laten leven in ons, Hem openbaren in ons leven nú.

HH. Basilius de Grote & Gregorius van Nazianze (2.1) en Hilaire van Poitiers (13.1)

 • Dat wij blijvende interesse koesteren voor de leer van de kerkvaders en de kerkgeschiedenis, en zo ons geloof eigentijds kunnen blijven verwoorden’.
 • Voor de PISAI, de IBLA en alle instituten die betere (taal-)kennis en hartelijke relaties met de moslims en andersgelovigen betrachten.
 • Dat de christenen in moslimlanden erkend worden en hun geloof mogen belijden.

3.1: Naam van Jezus: Danken wij God voor de naam van Jezus, dat Zijn Naam bevrijding mag brengen.

 • Voor vruchtbare samenwerking tussen de Kerken van Afrika en Europa in verrijkende uitwisseling en gelovige wederkerigheid.
 • Bidden wij voor stevig en diep geloof wanneer God roept.

4.1: Danken wij God die in zijn Zoon tot in het diepste van ons menselijk bestaan wilde afdalen en in alles met ons solidair blijft.

5.1: H. Gerlach en Karel Houben.

 • Danken wij God voor de kluizenaars en monniken, dat wij de tijd nemen stil te worden en God te zoeken.
 • Danken wij God voor Karel Houben dat wij oog hebben voor de eigentijdse heiligen

6.1: Openbaring des Heren.

 • Danken wij God, dat Hij zich in Jezus aan alle mensen wilde openbaren.
 • Bidden wij dat wij instrumenten mogen zijn om Hem bekend te maken.
 • Danken wij God voor de Afrikaanse kerken, dat zij teken en instrument mogen zijn om vrede te brengen op het kontinent.
 • Dat missionarissen met moed, trouw en liefde, de samenleving rond de Grote Meren in Afrika blijven christianiseren en van het aanhoudend geweld helpen bevrijden.

7.1: Dat er in alle conflictgebieden in Afrika een proces van verzoening op gang mag komen.

8.1: Danken wij de Barmhartige God, dat in het Midden Oosten mensen gaan zoeken naar wegen van verzoening en wederzijds vertrouwen en respect.

9.1: Danken wij de Vader voor de europese eenheid; dat wij mogen werken aan vertrouwen en respect voor alle bewoners.

10.1: Danken wij God voor de grondleggers van de Europese Unie, dat hun idealisme voort mag blijven leven.

11.1: Danken wij voor alle mensen die zich inzetten voor anderen; dat het werk begonnen door religieuzen voortgezet mag worden.

12.1: Danken wij voor de snelle communicatie mogelijkheden van vandaag; dat ze gebruikt mogen worden voor de strijd om rechtvaardigheid voor iedereen

13.1: Doopsel van de Heer; Petrus Donders.

 • Danken wij God voor Jezus, die bij zijn doop, zijn roeping aanvaardde mens te zijn met mensen: dat wij steeds meer mens mogen worden.
 • Danken wij God voor Peerke Donders, die mens wilde zijn met de minstbedeelden.

14.1: Danken wij de God van het Leven, dat mensen met oorlogstrauma’s hulp mogen vinden.

15.1: H.Arnold Janssen (+ 1909)

Op zijn voorspraak bidden wij vandaag voor alle paters, broeders en zusters van de verschillende congregaties door hem gesticht - dat zij vurige apostelen mogen blijven in alle landen waar zij werkzaam zijn.

16.1: Danken wij God voor alle missionarissen; dat kindsoldaten mogen geholpen worden goede mensen te worden.

17.1: H. Antonius, vader der monniken

 • Dat Godzoekers in gebed en stille arbeid de pastorale herders bijstaan en
  getuigen van Jezus, de Zoon van God
 • Dat heilige monniken en monialen door hun exclusieve gave aan God mensen
  blijven aantrekken en naar heiligheid doen streven.
 • Voor Somalië in noodsituatie, dat zoals Soedan (Darfoer) al jaren in politieke
  chaos, armoede en honger verkeerd.

18-25.1: Gebedsweek voor de eenheid van de christenen.

Het gebeds-programma van deze week.

 • Danken wij God, De Alomvattende, voor de verscheidenheid waarin Hij zich openbaart; dat wij samen gestalte mogen geven aan zijn rijk van verdraagzaamheid en Vrede.
 • Voor onze confraters die concreet geëngageerd zijn in de oecumenische
  beweging.
 • Dat eeuwenoude vooroordelen en misverstanden worden overwonnen door Gods
  genade én door hernieuwd vertrouwen.
 • Oecumene is voor de Kerk de noodzakelijke weg: bidden wij voor verdieping van de spiritualiteit van de gemeenschap’.
 • Dat wij elkaar bemoedigen om Gods werk te doen volgens ieders eigen charisma overeenkomstig de taak die elk is opgelegd.
 • Dat wij naar Jezus’ voorbeeld alleen dienen en nooit eigen eer of erkenning
  zoeken.
 • Voor grotere nederigheid in het geloof en de verkondiging ervan.
 • Voor wie wij niet genoeg liefhebben, voor wie wij ontgoochelden of (zelfs) pijn
  deden.
 • Dat wij niet naast’ maar voor’ elkaar leven en in eenheid getuigen van Jezus’
  Geest.
 • Dat wij aandachtiger en met grotere positieve ingesteldheid naar de mening van anderen luisteren en ook zelf durven uitkomen voor wat de Heer ons zegt zonder daarom iets te willen opdringen.

20.1: 2de Zondag van het jaar:
(+ 1876) Verjaardag moord op eerste confraters in de Sahara

In 1876 werden de eerste confraters door hun gidsen in El-Goléa vermoord: dat de meer dan 100-jarige Kerk van de Sahara gewaardeerd wordt om wat zij vertegenwoordigt en de liefde waarmee zij allen liefheeft.

24.1: * H.Franciscus van Sales

 • Voor journalisten, schrijvers, uitgevers en mensen van de katholieke pers: dat zij verspreiders van het goede woord blijven.

25+26.1: HH.Paulus, Timoteüs en Titus

 • Dat wij net zoals de eerste grote missionarissen alles over hebben om Jezus, die ons voobeeld is, te blijven verkondigen in woord en daad.

Dat wij door de apostel Paulus geïnspireerd mogen blijven: helemaal missionaris te zijn en missionair te bidden en elkaar blijven bemoedigen.

27.1: H.Jean-Marie Muzeyi (+ 1887)

Dat Jean-Marie Muzeyi de laatste martelaar van Uganda wijsheid en discretie bekomt voor alle conflictbemiddelaars.

30.1: H. Don Bosco

 • Voor de jongeren van onze tijd: dat zij opvoeders ontmoeten die hun zin voor verantwoor-delijkheid aanscherpen en dan meebouwen aan een humane, christelijke wereld.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1340 / 387287

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0