Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Reünie Vereniging Oud-Studenten Witte Paters 2015.

donderdag 24 december 2015 door Webmaster

VERENIGING OUD-STUDENTEN WITTE PATERS (VOWP)


Verslag van de Reünie op 3 oktober 2015 in Dongen.

Op 3 oktober 2015 vond de jaarlijkse reünie plaats van de VOWP, wederom in Dongen.
Tijdens de voorbespreking voor deze reünie op 11 mei in Dongen, werd duidelijk, dat wij weer in Dongen terecht konden, maar dat het wel de laatste keer zou zijn op deze locatie. Wat het voortbestaan van de communiteit in Dongen betreft, bleek het de bedoeling dat ’Dongen’ per 1 januari 2016 wordt gesloten. De VOWP diende zich dus te beraden over de toekomst van de Vereniging.

De eerste deelnemers waren al vroeg aanwezig. Spoedig hadden de meesten hun naamlabel ontvangen, waarna zij in de aangrenzende huiskamer oude bekenden begroetten.
De huiskamer was weer door Annelies en Kyara keurig ingericht met tafels en stoelen, koffiekopjes en schalen met petits fours. Er waren 92 inschrijvingen, waarvan tenslotte 84 deelnemers aanwezig waren.

Wim Wouters ging, evenals de vorige jaren, voor in de Eucharistieviering in de kapel.
Jan Heijmink Liesert en Els Theunissen (-Burm) zorgden weer voor de muzikale omlijsting, die de aanwezigen uitnodigde tot actief meezingen. Voor de laatste maal in Dongen werden door de VOWP-ers het bekende Witte Paters Magnificat, het Salve Regina en het Sub Tuum Praesidium gezongen.
De overledenen, voor zover bekend sinds de vorige reünie, werden tijdens de Eucharistieviering herdacht door het opnoemen van hun namen: Leo Delamarre, Jan Verhoeven, Harry Franssen, Albert van der Pol (Broeder Lambertus), Louis Melis, Kees Koning, Zef Kuppens, Pieter Wels en J.Nieuwenhuis (wonende in Ottawa).

Na de Eucharistieviering hielp men waar nodig om de extra stoelen weer uit de kapel te verwijderen, zodat er geen extra werk was voor de bewoners zelf.
Nadat een ieder een drankje voor zich had verzorgd kondigde de voorzitter in het kort aan, dat het belangrijkste onderwerp van die dag (de opheffing van de VOWP) na de lunch uitvoerig zou worden besproken.

De secretaris gaf een overzicht over het voorbije jaar.
De aankondiging van de reünie in de Contactbrief en het versturen van de uitnodigingen per gewone post verliep zoals gebruikelijk.
Hij legde nogmaals de nadruk op het feit, dat de Contactbrief door de Communiteit in Dongen wordt samengesteld en verzonden, waarvoor hen veel dank is verschuldigd. Het ontvangen van de Contactbrief en van de door de VOWP rondgestuurde verloflijsten en overlijdensberichten, blijkt door de leden van de VOWP te worden gewaardeerd.
Op 10 augustus werden 103 uitnodigingen per ’gewone’ post verstuurd.
Als men het aantal deelnemers, het aantal betalenden en het aantal bewoners van Dongen en Heythuysen in acht neemt, komt men, net als vorig jaar, op een ’harde kern’ van ongeveer 95 personen, die ooit actief bij de opleidingen van de Witte Paters betrokken zijn geweest.
De reünie in Dongen kon weer worden georganiseerd dankzij de hulp van Annelies en Kyara. Naar deze laatste twee werd een woord van waardering en dank uitgesproken, bevestigd door een applaus van de aanwezigen en een kleine envelop en een bloemetje.
De naamlabels en de bedragen voor contributie en lunch zijn voor 2015 hetzelfde gebleven.
Er waren 92 aanmeldingen, waarvan 23 partners en 18 bewoners van Dongen en Heythuysen.
Van de 40 afmeldingen, deels door ziekte, deels door andere verplichtingen, betaalde bijna iedereen de contributie. Velen wensten de deelnemers een fijne reünie toe en het beste voor de toekomst.
De catering werd dit jaar verzorgd door het cateringbedrijf Dongen Culinair, die ook de dagelijkse keuken voor de communiteit in Dongen verzorgt.
De samenstelling van de lunch werd niet veranderd: de gebruikelijke tomatensoep met balletjes, lekkere broodjes en krentenbol; als extra werden er kleine saucijzenbroodjes toegevoegd.

Omdat er, ondanks een gelijk gebleven bijdrage voor contributie en lunch, een financiëel positief eindresultaat is, waren de deelnemende Witte Paters en Broeders ook dit jaar vrijgesteld van elke bijdrage!

Na de lunch werd de toekomst van de VOWP besproken, waarvan het resultaat in een apart document is weergegeven.

Daarna werd er nog een korte tijd nagepraat, zowel binnen als buiten in de tuin (met heel mooi weer). Rond 15:30 uur vertrok iedereen weer huiswaarts met als wederzijdse groet: Dank je wel voor de voorbije jaren en het ga je goed!

Kees Veenhof, secretaris / penningmeester VOWP
mede namens Theo Meijer, voorzitter; en Theo Hoogsteder, bestuurslid

N.B. Dit verslag komt ook op de website www.lavigerie.nl met mogelijk een link naar de bijbehorende FOTO’S.


Speciale mededeling van het Bestuur van de VOWP, meegestuurd bij de uitnodiging voor de reünie en ter bespreking tijdens de reünie van de VOWP op 3 oktober 2015 in Dongen.

Nadat al een aantal keren ter sprake is geweest dat de VOWP mogelijk binnenkort zal ophouden te bestaan wil het bestuur u thans het besluit tot opheffing van de Vereniging voorleggen.
Zoals bekend, wordt het huis van de Witte Paters in Dongen per januari 2016 gesloten. Er is dan geen WP-locatie meer, waar de reünie kan worden gehouden. Hiermee verdwijnt een belangrijke aantrekkingskracht voor onze steeds ouder wordende populatie.
Door een aantal mensen zal dit als een verlies worden ervaren, van de andere kant is het nodig om zo nu en dan activiteiten te beëindigen, ons bewust zijnde van de eindigheid der dingen.
Laten wij tijdens de laatste reünie op 3 oktober in Dongen tevreden terugkijken op de jaren, waarin wij elkaar konden ontmoeten, om zo ook met een voldaan gevoel afscheid te kunnen nemen van een aangename langdurige traditie.

Het bestuur van de VOWP.

Na de lunch van de reünie op 3 oktober 2015 kwam de toekomst van de VOWP aan de orde aan de hand van bovenstaande mededeling van het bestuur.
De secretaris leidde dit onderwerp in door nog eens in grote lijnen de historische ontwikkeling te schetsen van 1949 tot heden. Onder andere memoreerde hij, dat de huidige voorzitter Theo Meijer 48 jaar bestuurslid is geweest, waarvan 44 jaar voorzitter. Verder noemde hij nog bekende namen als Jan Kengen (ruim 50 jaar secretaris), Wim Tolenaar (17 jaar penningmeester), Piet Fruytier (9 jaar penningmeester), Theo Hoogsteder (nu 4 jaar bestuurslid); de secretaris zelf is dat 15 jaar waarvan de laatste 4 jaar ook als penningmeester.
Reeds in 2013 is gesproken over het wel of niet voortzetten van de VOWP. In 2013 werd besloten nog door te gaan, gebaseerd op een ’vaste kern’ van rond 100 deelnemers en het beschikbaar zijn van een ’Witte Paters-locatie’. De primaire doelstelling van de VOWP bestaat nog slechts voor een deel, namelijk het onderhouden van contacten tussen oud-studenten van de Witte Paters.

De argumenten voor het besluit tot opheffing van de VOWP zijn:
*# De Statuten verzetten zich niet tegen dit besluit. Eerder wordt hierin ondersteuning gevonden. Immers, als vestigingsplaats werd gekozen voor het St Paulus College in Sterksel, later omgezet naar een andere Witte Paters locatie.
Er is thans geen alternatieve Witte Paters locatie voor de voortzetting van de VOWP.
*# Het belangrijkste doel van de Vereniging is achterhaald, namelijk (behalve het onderhouden van onderlinge contacten) het hulp bieden aan seminaristen, die het seminarie verlaten.
3. Hoewel er een vaste kern is van rond de 100 leden, die de reünie bezoeken, moet de leeftijd van de meeste leden van de VOWP in de huidige vorm, binnen afzienbare tijd een belemmering gaan vormen. Een substantieel contingent jongeren heeft zich (nog) niet aangediend. Wel zijn er onder jongeren groepen, die op bepaalde tijden bij elkaar komen, maar zich niet thuisvoelen in het concept van de VOWP.
4. Sinds 2013 is dit onderwerp aan de orde gesteld. Behalve een enkele suggestie heeft het bestuur geen ideeën ontvangen om de VOWP in de huidige vorm voort te zetten.

Na een uitvoerige discussie, waarin een aantal voorstanders van voortzetting van ’een bepaalde vorm’ van VOWP aan het woord zijn geweest, bleek er voldoende overeenstemming het besluit van het bestuur te respecteren en de VOWP derhalve in deze vorm op te heffen.
Het huidige bestuur is afgetreden en van haar taken ontheven.

Er traden, met name na een betoog van Peter van Kinderen, twee personen naar voren, die een poging willen wagen iets anders dan de huidige vorm van de VOWP op te zetten. De aanwezigen stemden hiermee in.
De twee personen zijn Peter Dormans en Piet Fruytier.

Meer concreet is afgesproken:
*# Het huidige bestuur is gedechargeerd.
*# De VOWP is in de tot dan toe bestaande vorm opgeheven.
3. Peter Dormans en Piet Fruytier zullen de mogelijkheden onderzoeken een alternatief voor de VOWP te vinden.
4. De secretaris / penningmeester van de (opgeheven) VOWP zal de afwikkeling ter hand nemen. Hij zal (voorlopig) blijven functioneren als ’postadres’ voor berichten van de Witte Paters, zoals lijst met verlofgangers en overlijdensberichten. Deze zal hij (voorlopig nog) doorsturen naar de bij hem bekende email-adressen.
5. Na de zakelijke afwikkeling zullen de post-adressen en email-adressen van de leden, die in het bestand staan van de VOWP, ter hand worden gesteld van Peter Dormans en Piet Fruytier.
6. Omdat er onvoldoende draagvlak bleek te bestaan voor het rondsturen van de laatste email- en adreslijst naar alle leden, zullen Peter Dormans en Piet Fruytier, na ontvangst van deze gegevens, een ieder vragen of hij op de email- en adreslijst wil blijven staan.
7. Er werd geen concrete beslissing genomen over het eventuele saldo, dat mocht resteren na de afwikkeling van alle onkosten. Een mogelijkheid is het eventuele bedrag ter beschikking te stellen van de Witte Paters (het zal gaan om ± € 200).

In dit gedeelte van de dag sprak Paul de Wilde namens de aanwezigen dank uit aan het bestuur. Hij overhandigde daarbij een versierde doos, waarin tijdens de reünie geld was verzameld als gift aan het bestuur ter besteding naar eigen inzicht.
De voorzitter en secrtetaris bedankten de aanwezigen hiervoor hartelijk en zij verzekerden hen, dat het bedrag goed zal worden besteed. Tevens werd de echtgenote van de secretaris, Trees, nog bedankt met een fraaie roos en een bon voor een mooi boeket.

Laten wij tijdens de laatste reünie op 3 oktober in Dongen tevreden terugkijken op de jaren, waarin wij elkaar konden ontmoeten, om zo ook met een voldaan gevoel afscheid te kunnen nemen van een aangename langdurige traditie.
Deze zin, die het bestuur aanvankelijk heeft rondgestuurd, is naar de mening van het bestuur werkelijkheid geworden. Wij kunnen samen met een voldaan gevoel terugzien op de verbondenheid binnen de VOWP. Nu zijn de aangename herinneringen begonnen.

Kees Veenhof,
mede namens de afgetreden bestuursleden
Theo Meijer en Theo Hoogsteder.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 14844 / 387287

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0