Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Week van gebed en eenheid 2008

dinsdag 1 januari 2008 door Webmaster

DE ACHT DAGEN

van 18 tot 25 januari 2008.

MEDITATIES EN GEBEDEN VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN


Eerste dag: Bidden zonder ophouden

Bid onophoudelijk (1 Tessalonicenzen 5:17)

BIJBELTEKST:
Bijbeltekst 1 Tessalonicenzen 5:12a,13b-18
De Nieuwe Bijbelvertaling:
12 Wij vragen u, broeders en zusters ...13... Leef in vrede met elkaar.
14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken,met iedereen geduld te hebben.
15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
16 Wees altijd verheugd,
17 bid onophoudelijk,
18 dank God onder alle omstandigheden,
want dat is wat hij van u,
die één bent met Christus Jezus, verlangt.

Jesaja 55:6-9
Zoek de Eeuwige nu hij zich laat vinden

Psalm 34
Ik zocht de Eeuwige en hij gaf antwoord
1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18
Bid onophoudelijk Lucas 18:1-8
Altijd bidden en niet opgeven


Blijven bidden en zoeken naar de Eeuwige,
want dan zullen we Hem vinden (1Tess. 5).
Zelfs tijdens de ballingschap is God nabij (Jes. 55).
Wanneer we in nood zijn, zal ons gebed beantwoord worden
(Psalm 34).
Ook de gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter (Lucas 18)
herinnert ons eraan dat we moeten blijven bidden en de moed niet verliezen,
omdat ons gebed altijd beantwoord wordt.

Als christenen roepen we elkaar op om te blijven bidden, dat allen één mogen worden, opdat de wereld zal geloven. Ooit zal ons gebed beantwoord worden.
Eenheid is een gave van God aan de kerk.
Honderd jaar gebedsweken hebben al veel vruchten opgeleverd, maar er is ook nog veel dat christenen en hun kerken scheidt.
Om de moed niet te verliezen, moeten we vastberaden blijven bidden.

Gebed
God van eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest,
wij bidden onophoudelijk dat we één mogen worden.
Vader, hoor ons als wij U zoeken.
Christus, breng ons tot eenheid zoals U dat van ons verlangt.
Geest, laat ons de moed niet verliezen.
Amen.


Tweede dag: Onder alle omstandigheden
Dank God onder alle omstandigheden (1 Tess. 5:18)

1 Koningen 18:20-40
De Eeuwige is God
Psalm 23
De Eeuwige is mijn herder
1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18
Dank God onder alle omstandigheden
Johannes 11:17-44
Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord


Bidden is ook vertrouwen op Gods betrouwbaar woord.
Elia stelt een zwijgende Baäl tegenover de God van Israël die wel antwoordt (1 Kon.).
God leidt en blijft mensen nabij, ook als het tegenzit (Psalm 23).
Soms hebben mensen het gevoel dat God verborgen is. Maar God is niet afwezig. Laten we God daarom onder alle omstandigheden proberen te danken (1 Tess. 5).
Met de opstanding van Lazarus verbreekt Christus de banden van de dood, vooruitlopend op de nieuwe schepping (Joh. 11).
Christelijke gemeenschappen die van elkaar gescheiden zijn geweest, ontdekken hun eenheid in Christus als deel van één kerk.
Gods koninkrijk begint met verzoening en groeiende eenheid.

Gebed
God van de hele schepping, hoor uw kinderen als we bidden.
Help ons te blijven geloven en vertrouwen op U.
Leer ons onder alle omstandigheden te danken
en op uw barmhartigheid te rekenen.
Geef ons waarheid en wijsheid dat uw kerk
tot nieuw leven zal komen door onze eenheid.
U alleen bent onze hoop.
Amen.


Derde dag: Bekering van harten
Wijs ieder die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht,
geef de moedelozen hoop (1Tess. 5:14)

Jona 3:1-10
Het berouw van Ninevé
Psalm 51:8-15
Schep een zuiver hart in mij
1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18
Geef de moedelozen hoop
Marcus 11:15-17
Een huis van gebed


Als iemand onenigheid veroorzaakt, moet hij daarop aangesproken worden; als iemand bang is voor de gevolgen van een moeizame verzoening, moet hij bemoedigd worden (1 Tess. 5). Scheiding tussen christenen blijft ook bestaan door gebrek aan inzet voor een oecumenische dialoog of zelfs de onwil om te bidden voor eenheid.

God zendt Jona naar Ninevé en de hele stad heeft berouw. Zo zouden ook wij moeten luisteren en berouw moeten hebben. Er zijn immers voldoende profeten geweest die tot eenheid opriepen en wezen op de noodzaak van verzoening.
Wij moeten ook maar eens een grote schoonmaak houden en alles opruimen wat ons verhindert een huis van gebed te zijn, een plaats waar mensen zich inzetten voor eenheid van alle mensen.
(Marcus 11).

Gebed
God, U zoekt waarheid diep in ons:
in het geheim van onze harten leert U ons wijsheid kennen.
Leer ons elkaar te bemoedigen op de weg naar eenheid.
Toon ons de ommekeer die nodig is voor verzoening.
Geef ons elk een nieuw, echt oecumenisch hart.
Dat bidden wij U. Amen.


Vierde dag: Inzet voor gerechtigheid
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt
en streef altijd naar het goede,
zowel voor elkaar
als voor ieder ander (1 Tess. 5:15)

Exodus 3:1-12
God hoort de jammerklachten van de Israëlieten
Psalm 146
De Eeuwige doet recht … aan de verdrukten
1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt.
Matteüs 5:38-42
Verzet je niet tegen wie kwaad doet


God is een God van gerechtigheid (Psalm 146). Wij moeten geen kwaad met kwaad vergelden, maar altijd streven naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander (1 Tess. 5).
In de Verenigde Staten werd de slavernij ruim een eeuw geleden afgeschaft en uiteindelijk werden gelijke rechten voor iedereen opgenomen in de grondwet, vooral door toedoen van de Afro-Amerikaanse kerken en hun oecumenische partners, en met name door de geweldloze inzet van mensen als ds. Martin Luther King jr. (Mat. 5). Zijn verjaardag is in de Verenigde Staten een nationale feestdag, die net voor of in de Week van gebed voor de eenheid van de christenen valt.
God hoort nog steeds de jammerklachten van de verdrukten (Ex. 3). Alleen als ook wij reageren op de jammerklachten, kunnen we samen op weg gaan naar eenheid.

Gebed
Eeuwige, U hebt mensen geschapen,
mannelijk en vrouwelijk, naar uw beeld en gelijkenis.
Mogen wij één van hart blijven bidden
dat de hongerigen in onze wereld te eten krijgen,
dat de verdrukten zullen worden bevrijd,
dat ieder mens met waardigheid behandeld wordt
Laat ons uw werktuigen zijn om dit verlangen waar te maken.
Dit vragen wij U in de naam van onze Heer, Jezus Christus.
Amen.


Vijfde dag: Geduld
Wij sporen u aan met iedereen geduld te hebben (1 Tess. 5:14)

Exodus 17:1-4
Waarom?
Psalm 1
Op tijd draagt de rechtvaardige vrucht
1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18
Heb met iedereen geduld
Lucas 18:9-14
Een nederig gebed


De scheidingsmuren tussen de christenen mogen ons niet onverschillig blijven. Terecht wachten wij vol ongeduld op verzoening. We moeten ons echter realiseren dat oecumenische ontwikkelingen niet overal in hetzelfde tempo gaan.
We kunnen gemakkelijk de arrogantie hebben van de farizeeër die bad: "Ik ben niet zoals de anderen." Soms vinden we dat anderen of wijzelf te traag gaan of juist te hard lopen. Een oproep tot geduld met elkaar is dan niet overbodig.
Soms tonen we ons ongeduld tegenover God. "Waarom moeten we die vreselijke zinloze reis maken door de woestijn", vroegen de Israëlieten. Laten we vertrouwen dat God ons gebed verhoort op zijn eigen wijze en op zijn eigen tijd. Hij schept nieuwe wegen om mensen samen te brengen.

Gebed
Heer, maak ons tot uw leerlingen,
aandachtig voor uw Woord, dag en nacht.
Wij zijn op weg naar eenheid.
Geef ons hoop op vruchten op de juiste tijd.
Wanneer vooroordeel en wantrouwen
de overhand dreigen te krijgen,
bidden wij om eenvoud en geduld,
die nodig zijn voor verzoening.
Amen.


Zesde dag: Verheugd
Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk (1 Tess. 5:16-17)

2 Samuël 7:18-29
David’s gebed van lof en jubel
Psalm 86
Neig uw oor, o Heer
1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18
Wees altijd verheugd
Lucas 10:1-24
Zending van 72 leerlingen


Als mensen bidden, zoeken zij dikwijls naar de wil van God,
om hun eigen wil daarop af te stemmen en deel te worden van zijn beweging naar eenheid en vrede. Daartoe hebben zij de Heilige Geest nodig.
Meer arbeiders zijn nodig voor de oogst. Voor de toekomst van de oecumene is het van groot belang dat meer jonge mensen worden aangetrokken om te delen in de vreugde van het gebed en het participeren in Gods werk.
David vroeg zich bij de opdracht tot de bouw van de tempel af, of God wel onder de mensen kon wonen op deze aarde en hij besloot: "Moge het koningshuis van uw dienaar voor altijd door U gezegend zijn."
In de zending van de 72 wil Jezus dat zijn vrede en de nabijheid van het Koninkrijk Gods worden bekendgemaakt door zijn leerlingen van toen en later. Die boodschap mag nooit ophouden te klinken. Het is Gods wil dat zijn volk één is. We mogen vertrouwen dat die eenheid naderbij komt als wij ons ervoor inzetten. Laat dat een reden tot vreugde zijn.

Gebed
Heer God, Ene en Eeuwige, geef ons harten die branden van verlangen naar, en hoop op eenheid; dat wij nooit ophouden om ons in te zetten voor uw goede boodschap. Dit vragen wij door Jezus Christus onze Heer. Amen.


Zevende dag: Verhoord.
.... op te komen voor de zwakken. (1 Tess.5:14)

1 Samuël 1:9-20
Hanna bidt om een zoon
Psalm 86
Luister naar mijn smeken.
1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18
Wij sporen u aan de zwakken te steunen.
Lucas 11:5-13
… vraag en er zal je gegeven worden.


Op de gegeven tijd werd het gebed van Hanna verhoord en Samuël werd geboren (die naam betekent "God hoort”). In het evangelie lezen we dat Jezus zelf zegt: "Vraag en er zal je gegeven worden."
Het antwoord op ons bidden mag anders zijn dan we hadden verwacht, het antwoord komt! Als we gebed verbinden met dienst, is de kracht immens. Jezus wil dat wij elkaar liefhebben en dienen en bij Paulus komt "dienst" in de gebiedende wijs te staan.
In oecumenisch verband werken de diverse kerken meestal het gemakkelijkst samen als het om praktische zaken gaat. Samen bidden en samen vieren ligt vaak moeilijker. Maar er is toenadering gaande. Het spontane gebed in Pinkstergemeenten wordt ook elders ontdekt; omgekeerd gaan evangelicale christenen de klassieke gebedsteksten meer waarderen; de dialoog met de orthodoxen heeft dit respect over en weer bevorderd.
Allen vertrouwen we immers op de kracht van het gebed. De verschillen die ons beletten samen te komen aan de tafel van de Heer – als we die verstaan en overstijgen, zal juist het gebed bijdragen aan onze dialoog en daarmee aan de eenheid.

Gebed
Heer, help ons, waarachtig één te zijn in ons gebed
voor de heelwording van onze wereld,
voor het overwinnen van de verdeeldheid in onze kerken en
voor het tegengaan van de verdeeldheid in onszelf.
Laat in ons geen twijfel bestaan
dat U ons hoort en ons zult antwoorden. In Jezus’ naam.
Amen.


Achtste dag: Eenheid
Leef in vrede met elkaar (1 Tess. 5:13b)

Jesaja 11: 6-13
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam
Psalm 122
…..dat vrede heerst binnen je muren
1 Tessalonicenzen 5:(12a)13b-18
Leef in vrede met elkaar
Johannes 17:6-24
Laat hen allen één zijn


Voor de sjalom die alleen God kan geven mogen wij instrument zijn. Vrede is zoals eenheid: een gave en roeping. Uit het diepste van zijn hart bad Jezus tot de Vader om vrede en eenheid.
Bij het eeuwfeest van deze Week van gebed voor de eenheid van de christenen past dankzegging voor de vele vruchten van het jarenlange bidden om eenheid. Vijandigheid en onbegrip maakten overal ter wereld plaats voor respect en vriendschap. De dialoog heeft bruggen gebouwd, bepaalde leerstellige verschillen zijn opgelost.
Ons past ook boete. Doordat we gescheiden zijn en conflicten hebben over leerstellige, morele of ethische zaken, zijn we geen getuigen van onze grootse roeping: tekenen te zijn van de eenheid en vrede die God vraagt.
Er is dus reden voor vreugde en voor verdriet. Het is tijd om onszelf opnieuw tot deze inzet voor eenheid te verplichten, om na te denken over wat het wil zeggen om onophoudelijk te bidden: in woord en daad, in het leven van onze kerken.

Gebed
Heer, maak ons één, één in onze woorden,
zodat onze gebeden samen opstijgen naar U;
één in ons verlangen en streven naar gerechtigheid;
één in liefde, U dienend door de minsten
van onze broeders en zusters te dienen;
één in ons verlangen naar uw Aangezicht.
Heer, maak ons één in U.
Amen.


Week van Gebed van de Evangelische Alliantie

In het kader van de groeiende samenwerking volgt hieronder enige informatie omtrent de Week van gebed van de Evangelische Alliantie. Deze heeft in 2008 als thema ’Bidden met open handen’.

Handen die zich uitstrekken naar God: in dankgebed, lofprijs en aanbidding. En handen die zich uitstrekken naar de mensen om ons heen: in voorbede, maar ook praktisch! Hierbij laten we ons inspireren en leiden door de handen van Jezus. Aan het begin van het jaar willen we alles wat ons bezighoudt in Gods handen leggen. Hierbij staan we stil bij wat we in de bijbel leren over de handen van Jezus. Hierbij steken we in bij de biddende handen van Jezus. Daarna volgen we Jezus’ helpende en dienende handen en besluiten met een bezinning op de aanwezigheid en zichtbaarheid van Jezus’ handen in onze eigen leefwereld. Informatie is te vinden op de volgende website: "week van gebed" en óók op: www.nationalegebedsdag.nl

Gratis informatie- en bestelfolders van de Week van Gebed kunnen besteld worden bij de EA via het telefoonnummer 0343 524272 of op [www.ea.nl]


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1393 / 387287

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0