Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Gebedsintenties april 2009

dinsdag 31 maart 2009 door Webmaster

Gebedsintenties voor april 2009

Algemene maandintentie

April 2009. Dat de Heer het werk van de landbouwers mag zegenen met een overvloedige oogst en de rijkere volkeren gevoelig mag maken voor het drama van de honger in de wereld.

Missionaire maandintentie

Voor de Christenen die leven in gebieden waar veel ellende heerst: dat zij dragers van hoop mogen zijn, door middel van hun evangelische inzet.

Intentie voor de Socïeteit van de Missionarissen van Afrika.

Bidden we voor onze (meer dan duizend) confraters die woonachtig zijn in Europa en Noord-Amerika: dat zij ook dáár hun missionarisroeping blijven beleven, en hun liefde voor Christus en Afrika blijven uitdragen; en dat zij ook concreet deelnemen om de extreme armoede en de honger in de wereld te verminderen.

2 apr.: H. Franciscus van Paola, kluizenaar in Calabrië, en stichter van de Orde van de "Minimen", met een zeer strenge Regel.

 Dat wij weer gehoorzaamheid beleven aan de fundamentele wet van vruchtbaarheid: sterven om te leven.

2-5 apr.: Bidden we voor het welslagen van de 84ste Wereldconferentie ter voorkoming van geweld en ter bevordering van veiligheid die deze dagen gehouden wordt in Zuid-Afrika - dat er concrete en praktische voorstellen uit mogen komen. Dit is een Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid.

3 apr.: Voor allen die vals beschuldigd worden: dat hen recht gedaan mag worden als gevolg van de onverschrokken inzet van volhardende verdedigers die opkomen voor de waardigheid van elke mens.

4 apr.: St. Isidoor Bisschop en Kerkleraar (+ 636)

 Dat de H. Isidoor, patroon van het internet, webmasters mag inspireren de christelijke waarden duidelijk weer te geven op het internet.

 Dat christenen met geloof het kruisteken beleven met vertrouwen in Jezus, de Heer.

H. Macarius de Grote

 Dat wij, streng voor onszelf, op de voorspraak van de H. Macarius de barmhartigheid van God voor alle mensen duidelijk maken in ons leven.

5 apr.: Palmzondag - 24ste werelddag van de jeugd

6 apr.: Dat de kinderen van Abraham, de vader van de gelovigen: joden, christenen en moslems, vreedzaam samenleven en lof brengen aan de levende God.

7 apr.: H. Johannes Baptiste de la Salle (+ 1719)

 Bidden we vandaag voor alle onderwijzers op christelijke scholen in de Derde Wereld: dat hen een rechtvaardig salaris betaald mag worden.

 Bidden we op de voorspraak van de h. Johannes dat het probleem van de vele kinderen in Afrika die niet naar school kunnen, opgelost mag komen.

Werelddag van de Gezondheid

 Dat i.p.v. veel geld uit te geven aan allerlei soorten wapens, men zich meer mag gaan inzetten om in de 3de Wereld dodelijke ziektes uit te roeien.

8 apr.: Voor de slachtoffers in die landen waar geen dissidente stem geduld wordt; dat die mensen de strijd om hun burgerrechten te verkrijgen, doorzetten.

9 apr.: 24ste werelddag van de jeugd

 Dat de jongeren in het luisteren naar, en het overwegen van, Gods Woord leidraad en zin vinden voor hun leven. (Boodschap Benedictus 16)

 Dat leerlingen van Jezus zich niet laten meeslepen door succes of uiterlijke resultaten.

10 apr.: Voor missionarissen die ontmoedigd zijn omdat hun opdracht mislukt lijkt te zijn; dat God hen opricht en kracht geeft tóch door te zetten.

11 apr.: Voor hen die door anderen uit zelfzuchtigheid valselijk zijn aangegeven: dat zij er op blijven vertrouwen bij God van echte waarde te zijn.

 Voor de moslims die vandaag de geboorte van Mohammed vieren: dat wij elkaar vinden in ons vasten als daad van beheersing tegen excessen.

12 apr.: Dat de Heer ons leert luisteren als leerlingen die zich willen laten onderrichten en dat wij ons onthouden van kwetsende taal.

13 apr.: Witte Donderdag

 Dat de liefdedienst overal het herkenningsteken blijft van de leerlingen van Jezus en dat de Eucharistie hen allen mag heiligen.

 Dat priesters waardig en gelovig het eucharistisch maal vieren als intieme en trouwe vrienden van de Heer Jezus.

14 apr.: Goede Vrijdag

 Voor wie zich verlaten voelen door God en mensen - dat zij zich aan Gods barmhartigheid toevertrouwen.

 Voor onze confraters die tot 9 juni bijeen zijn in Jeruzalem voor een bijbelsessie en lange retraite.

15 apr.: Stille Zaterdag

 Dat men de godsvruchtige stilte mag herontdekken om het Woord van God te beluisteren en om de goddelijke mysteries te doorgronden.
 Voor overledenen en stervenden en voor hen die hen gelovig bijstaan in hun doortocht.

16 apr.: PASEN

 Dat alle die in Christus gedoopt zijn, hun geloof beleven en het met vreugde belijden.

H. Benedictus-Jozef Labre

 Bidden we vandaag op de voorspraak van Benedictus-Jozef Labre dat daklozen en mensen zonder geldige papieren meer gerespecteerd mogen worden; dat wij duidelijk tonen te geloven in een Christus die zich met kwetsbare mensen vereenzelvigt.

17 apr.: Paasmaandag (Wens van Benedictus XVI:)

 Dat men opnieuw gaat nadenken over de vrouw in het ‘instituut’ Kerk naar het voorbeeld van de heilige vrouwen die veel aan het kerkelijke leven hebben bijgedragen.

18 apr.: Dinsdag na Pasen < Voor hen die in moordende conflicten de verdwijning van een geliefde bewenen: dat de verzoeningscommissies in Afrika rust en diepe vrede mogen brengen.

19 apr.: verjaardag pauskeuze Benedictus XVI

 Dat onder de leiding van paus Benedictus de Kerk haar negatief imago te boven mag komen en de zending van Christus in de wereld doorzet.

19-26 apr.: Vergadering in Rome van de verantwoordelijken van de 1ste stap van missionarisvorming

 Dat de jongeren die zich op het priesterschap voorbereiden, Jezus echt liefhebben en zich helemaal willen geven om de Blijde Boodschap aan veel mensen door te geven.

20 apr.:
Dat wij de nodige moeite doen om de H. Schrift te begrijpen en te doorgronden.

21 apr.: Sint Anselmus =

 Dat Christus de stevige hoeksteen blijft van de Kerk en van ons persoonlijk leven

22 apr.: Dat priestermissionarissen, gewone mensen zonder bijzonder onderricht altijd herkend mogen worden als gezellen van Jezus.

23 apr.: Tweede paaszondag

 Dat wij eensluidend krachtig en vrijmoedig van de Heer Jezus getuigen.

24 apr
.: (1915) Armeense volkerenmoord

 Dat wij nooit de waarheid verbergen, maar haar openlijk verkondigen.

25 apr.: H. Evangelist Marcus

 Dat onze catechese trefzeker het essentiële beoogt, de belijdenis: “Deze is werkelijk de Zoon van God. ”
 Dat de Koptische christenen in Egypte standhouden in het geloof en harmonisch met de moslims mogen kunnen samenleven.

26 apr.:
Tertullianus en Origenes
 Dat het bloed van de martelaren het zaad mag zijn voor een bloeiende christenheid .

 Dat theologen biddende mensen zijn en in ware nederigheid beter begrip van de goddelijke mysteries verwerven.

27 apr.: Dat mensen weer leren “God meer te gehoorzamen dan de mensen”

28 apr.: H. Louis Grignion van Montfort (+ 1716)

 Dat de Zusters van Wijsheid en de paters en broeders Montfortanen de echte devotie tot de H. Maagd met ijver blijven verspreiden.
 Dat wij kalm blijven te midden van de moeilijkheden in de Kerk, en ervan bewust dat het Gods initiatief is; dat wij verheugd zijn waardig bevonden te worden smaad te lijden omwille van de naam van Jezus.

Werelddag van veiligheid en gezondheid op het werk

 Dat wetten ter bescherming van arbeiders niet enkel in rijke landen worden toegepast, maar overal en in alle landen mogen worden doorgevoerd.

29 apr.: H. Catharina van Siënna

 Dat vastberaden en heilige vrouwen zich ten volle mogen inzetten voor de vrede en voor de Kerk.

30 apr.: Derde paaszondag

 Voor een volledige en authentieke verkondiging van Christus, die voor de vergeving van de zonden verloochend en gedood werd en daarna uit het graf opstond.

30 apr.:
Feest van Onze-Lieve-Vrouw van Afrika

 Voor alle Afrikaanse religieuzen die zich onder de bescherming hebben geplaatst van O.L.Vrouw van Afrika: dat zij een stuwende kracht blijven in een Afrika dat vooruit wil.

30 apr.: H. Jozef Cottolengo (+ 1842)

 Dat het voorbeeld van de grote apostel van de caritas veel christenen aantrekt om Gods liefde te brengen tot zieken en uitgestotenen.

Martelarenseminaristen van Buta

 Dat de 40 Burundese seminaristen voor wie het evangelie de referentie was en die vanwege hun broederlijke naastenliefde in 1967 vermoord werden, anderen kracht geven om hén te helpen die in etnische haat vast zitten.

 Dat toekomstige priesters stevig worden gevormd in broederliefde die stammen of etnische engheid overstijgt.


Het Jaar van strijd tegen de verwoestijning

 Dat naar serieuze wetenschappers geluisterd gaat worden en maatregelen getroffen om de verslechtering van het leefmilieu tegen te gaan.

 Dat de haarden van onenigheid in landen als Soedan, Burundi en Congo, Ivoorkust en Tsjaad, Somalië en Eritrea mogen uitdoven door de inzet van onvermoeibare vredestichters.

 Dat het orgaan Verenigde Naties zich reorganiseert om een doeltreffend instrument te zijn conflicten te bestrijden; dat grootmachten niet langer menen boven de wet te staan en alleen hùn criteria gevolgd moeten worden.Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1459 / 390200

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0