Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Gebedsintentie voor april 2008

dinsdag 1 april 2008 door Webmaster

Gebedsintenties voor april 2008:


Algemene gebedsintentie:
Dat christenen, ook in de moeilijke en ingewikkelde omstandigheden van de hedendaagse maatschappij, niet moe worden om met hun leven duidelijk te laten zien, dat de verrijzenis van Christus bron van hoop en vrede is.

Gebedsintentie voor de missie:
Dat de toekomstige priesters van de jonge Kerken steeds meer cultureel en spiritueel worden gevormd om hun landen en de gehele wereld te evangeliseren.


30 maart 2008 TWEEDE ZONDAG VAN PASEN Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid


Hand. 2, 42 - 47; Ps. 118; 1 Petr. 1, 3 - 9; de sequentie wordt (naar keuze) gezongen voorafgaand aan het “AlIeIuia”. Evangelie: Joh. 20. 19 – 31.

Het is vandaag de Zondag van de goddelijke Barrnhartigheid: Bij gelegenheid van de heilig verklaring van de Poolse zuster Maria Baustina Kowalska (op 30 april 2000) heeft paus Johannes Paulus II bepaald dat aan de tweede zondag van Pasen de benaming ‘zondag van de goddelijke Barmhartigheid’’ wordt toegevoegd; maar dat in de liturgie van deze zondag de daarvoor aangegeven teksten van het missaal en het getijdengebed behouden blijven.

Op deze zondag wordt in de litiurgie en vooral in de eucharistie de goddelijke barmhartigheid gevierd, waarmee God in zijn goedheid zijn eniggeboren Zoon als Verlosser heeft geschonken, opdat, door het Paas mysterie van zijn Zoon, Jezus Christus, de mensheid het eeuwig leven kan verwerven en opdat zijn aangenomen kinderen, door het ontvangen van zijn harmhartigheid. zijn lof verkondigen tot aan de uiteinden van de aarde).
Als vandaag de Eerste H. Communie van kinderen wordt gevierd: “Aan de eerste communie van kinderen dient altijd een sacramentele belijdenis en absolutie vooraf te gaan. Bovendien moet de eerste communie altijd door een priester worden gegeven en dat nooit buiten de viering van de Eucharistie. Als er voor een andere dag moet worden gekozen, dan kiest men b.v.b. de tweede tot en met de zesde zondag van Pasen of het hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Christus (Sacramentsdag), of een zondag door het jaar, omdat de dag des Heren terecht wordt beschouwd als de dag van de euccharistie. Kinderen die nog niet tot het gebruik van het verstand zijn gekonen of van wie de pastoor oordeelt dat ze er nog niet voldoende voor gereed zijn, dienen niet te naderen om de heilige Eucharistie te ontvangen. Waar het echter gebeurt dat een kind bij wijze van uitzondering - wat zijn/haar leeftijd betreft als rijp wordt beschouwd om het sacrament te ontvangen, mag aan dit kind de eerste communie niet worden geweigerd, mits het voldoende is onderricht.

Liturgische teksten in de paastijd: tot Hemelvaart van de Heer wordt uit prefatie van Pasen gekozen, tenzij anders vermeld.
Op weekdagen van de paas tijd na het octaaf van Pasen zijn de missen voor verschillende noden, voor verschillende omstandigheden en Votief- missen niet toegestaan.

31 maart, maandag: AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP)

1: Jes. 7, 10 - 14; antn: Ps. 40; weede lezingI: Heb. 10. 4 - 10; Evangelie: Lucas. 1, 26- 38
(Bij de geloofshelijdenis: knielt men bij:die ontvangen is... geboren uit de maagd Maria


April 2008.

1 april: Dinsdag na de 2e zondag van Pasen. 1: Hand. 4, 32 - 37; ev: Joh. 3, 7 - 15
In get: van de dag (psalterium: week II); S: Hand. 5. 17 -42; mo: Pss 43,

2 april: Woensdag na de 2e zondag van Pasen.1: Hand. 5, 17 -26: ev: Joh. 3, 16-21
Jaargetijde voor het overlijden van paus Johannes Paulus II (2005)

3 april: Donderdag na de 2e zondag van Pasen. Hand. 5, 27 - 33; ev: Joh. 3, 31 - 36

4 april: Vrijdag na de 2e zondag van Pasen. 1: Hand. 5, 34-42; ev: Joh. 6, 1 - 15
H. Isidorus, bisschop en kerkleraar (ged.). 5 April: Zaterdag na de 2e zondag van Pasen W
H. Vincentius Ferrer: priester.

6 april: DERDE ZONDAG VAN PASEN.
1: hand. 2, 14 -t- 22 - 32: antw: Ps. 16; Tweede lezing: 1 Petr. 1, 17 - 21; Evangelie: Luc. 24. 13 - 35 (A):
7 april: H. Johannes Baptista de la Salle, priester ged. 1: hand. 6, 8- 15; ev: Joh. 6.22-29

8 april: Dinsdag na de 3e zondag van Pasen 1: Hand. 7,51 -8, ; ev: Joh. 6, 30-35

9 april: Woensdag na de 3e zondag van Pasen. 1: 1Hand. 8, 1 - 8; ev: Joh. 6, 35 - 40

10 april: Donderdag na de 3e zondag van Pasen. 1: Hand. 8, 26 - 40; ev: Joh. 6, 44 - 51

11 april: H. Stanislaus, bisschop en martelaar ged. Vrijdag na de 3e zondag van Pasen. 1: Hand. 9, 1 - 20; ev: Joh. 6, 52 - 59

12 april: Zaterdag na de 3e zondag van Pasen. 1: Hand. 9, 31 - 42; ev: Joh. 6. 60 - 69
Gedachtenis van de H Egbertus

13 april: VIERDE ZONDAG VAN PASEN. Zondag van de Goede Herder. Roepingenzondag.
1: Hand. 2, l4a + 36 - 41; Ps. 23; tweede lezing: 1 Petr. 2. 20h - 25; evangelie: Joh. 10, 1 - 10
De Roepingenzondag: werd in 1964 ingesteld door paus Paulus VI als jaarlijkse wereldbiddag voor roepingen tot het priesterschap en het religieuse leven, alsmede de roeping tot Diaken - tegen de achtergrond van een .sterke terugloop in het aantal roepingen tot het geestelijke ambt en het Godgewijde leven. ( zie Kerkelijke documentatie, 1992, p. 91).

14 April: Maandag na de 4e zondag van Pasen. 1: 1 Hand. 11, 1 - 18; ev: Joh. 10, 11 – I8
Gedachtenis van de H Martinus 1.

15 April: Dinsdag na de 4e zondag van Pasen. 1: Hand. 11, 19 - 26; ev.: Joh. 10, 22 - 30

16 April: Woensdag na de 4e zondag van Pasen. 1: Hand. 12, 24 - 13. 5a; ev: Joh. 12, 44 - 50
Gedachtenis van de H. Maria Bernadette Soubirous, maagd

17 April: Donderdag na de 4e zondag san Pasen. 1: Hand. 13, 13 -25: ev: Joh. 13. 16-20
Gedachtenis van de Z. Baptista Spagnoli san Mantua, priester. Gedachtenis van de H.Landricus

18 april: Vrijdag na de 4e zondag san Pasen. 1: Hand. 13,26- 33; ev: Joh. 14, 1- 6

19 april: Zaterdag na de 4e zondag van Pasen. 1: Hand. 13,44- 52; ev: Joh. 14, 7- 14.
Verjaardagvan de pauskeuze van Beneclictus XVI (2005dag van Pasen.

20 april: VIJFDE ZONDAG VAN PASEN.
1: Hand. 6, 1 -7; antw: Ps. 33; tweede lezing: 1 Petr. 2,4 -9: ev: Joh. 4. 1 - 12

21 april: Maandag na de 5e zondag san Pasen. Hand. 14,5 - 18; ev: Joh. 14,21 -26
H. Bisschop Anselmus, Kerkleraar (en de gedachtenis van de H. Agnes san Montepulciano

22 april: Dinsdag na de 5e zondag van Pasen. 1: Hand. 14, 19- 28; ev: Joh. 14. 27 - 31a
Gedachtenis van de Z. Maria Gabriella. kloosterlinge (ged.)
Ook nog: de H. Fidelis van Sigmaringen. priester en marielaar (ged.)

24 april: Donderdag na de 5e zondag van Pasen. 1: Hand. 15. 7 - 2!: ev: Joh. 15. 9 - 11
Geadachtenis aan de Bekering van de H. Augustinus, de H. Franca. Maagd, en de H. Maria Euphrasia Pelletier

25 april: H. Marcus, evangelist, Feest1: 1 Petr. 5, 5b - 14: antw: Ps. 89; ev: Mc. 16, 15 – 20.

26 april: Zaterdag na de 5e zondag van Pasen. 1: Hand. 16, 1 - 10; Ev: Joh. 15, 18 - 21

Gedachtenis van de Z.Z. Bonifatius en Emericus. Bisschoppen. En de H. Ludolfus. bisschop en martelaar.
O.L. Vrouw san Goede Raad. feest,

27 april: ZESDE ZONDAG VAN PASEN. 1: Hand. 8, 5 - 8 + 14 - 17; antw: Ps. 66: tweede lezing: 1 Petr. 3, I5 - 18; ev: Joh. 14, 15 - 21

28 april: Maandag na de 6e zondag van Pasen. 1: Hand. 16, 11-15; ev: Joh. 15, 26 — 16, 4a
Gedachtenis van de H. Pierre Chanel, priester en martelaar, de H. Louis Marie Grignon de Montfort, priester, en de H. Petrus Canisius.* Z. Achardus van St. Victor of: H. Aldebrand

Kruisdagen.
Op de drie dagen voor Hemelvaart (maandag. dinsdag en woensdag,) kunnen de kruisdagen gehandhaafd worden (Besluit Nederlandse Bisschoppenconferentie, 7 dec. 2004). Op deze dagen kunnen kruisprocessies door akkers en velden gehouden worden.

29 april: H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, Feest, patrones van Europa. Dinsdag
1 Joh. 1,5-2.2; antw: Ps. 103 (102); ev: Mt. 11.25 – 30. Kruisdag

30 april: Woensdag na de 6e zondag van Pasen. 1: Hand. 17, I5 + 22- 18, 1; ev: Joh. 16. 12- 15 .
Gedachtenis van de H. Pius V, paus. Kruisdag.Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1354 / 390200

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0