REGENTIJD

leder jaar opnieuw is het een verademing wanneer na zes maanden droogte begin November de eerste regens weer vallen. In een week tijd verandert de wereld en wordt alles weer groen. Alles komt tot leven, planten, dieren, en ook de mens bruist van energie. Men dankt de Schepper, Die ons dat allemaal geeft.

De Basukuma mengen zich niet in de discussie of het allemaal begonnen is met een “Big Bang” die evolueerde, en een “Intelligent Design” erachter. Mungu, Liwelero, Limatunda en de voorouders worden geëerd omdat ze met ons begaan zijn.

Gedurende de droge tijd hebben we feest gevierd en familieleden bezocht die te maken hadden met een sterfgeval. Nu is de veldhak en de ossenploeg weer klaar gemaakt en is men druk bezig op de velden. Men hoopt en bidt dat de regens gunstig zullen zijn, want "een goede oogst is het verschil tussen relatieve overvloed en hongersnood".

BEVOLKINGSAANWAS

Maar we leven in een snel veranderende maatschappij. Tanzania, bijna 40 maal de oppervlakte van Nederland, telde 9.7 miljoen inwoners toen het land in 1961 onafhankelijk werd. De volkstelling van twee jaar geleden wees uit dat dit aantal intussen is gegroeid tot over 34.5 miljoen: dit betekent dat het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer van 14 is gestegen naar 38.

Er is dus minder ruimte, minder land om te cultiveren, minder grasland voor het vee. Er ontstaan situaties vergelijkbaar met die welke Antoon Koolen bescbrijft in zijn boeken, zoals “de hoeksteen verleggen”. Geschillen over velden kunnen niet meer zoals vroeger opgelost worden door de ouderlingen van de gemeenschap maar moeten gedaan worden door het gerecht, dat niet altijd optimaal funktioneert.

Bovendien zijn er grote gebieden van Tanzania die ongeschikt zijn voor landbouw. Er zal dus intensievere en efficientere landbouw moeten worden bedreven om de voedselproductie op te voeren.

ONDERWIJS

Gebrek aan ruimte door bevolkingsaanwas doet zich ook voor op scholen. In de basis school van Bujora zag ik 120 kinderen samengepropt in een lokaal dat oorspronkelijk gebouwd is voor 35 leerlingen. Geen banken of stoelen, geen boeken, geen schriften enz. Eigenlijk nog geen fysieke ruimte genoeg om op de grond te zitten! Er was alleen een schoolbord. De onderwijzer schreef dit bord vol en de kinderen memoriseerden het geschrevene, hopend het te kunnen onthouden tot het volgende examen.

De gebouwen voor basis en middelbare scholen worden grootendeels gebouwd (i.e.bekostigt) door de gemeenschap zelf, maar er is een enorm tekort aan onderwijzend personeel en hun huisvesting. Als Minister van Onderwijs sta je in Tanzania voor een “mission impossible”!

Op de universiteit SAUT hier in Nyegezi is dit jaar het aantal studenten verdubbeld; ook hier is een groot tekort aan leslokalen en residentieplaatsen. Veel studenten zoeken een kamertje bij particulieren in de buurt. Het is evenwel verheugend dat vanaf dit jaar de studenten een lening kunnen krijgen van de regering en deze dan terugbetalen na het afstuderen.

Kinderen van minder bemiddelde ouders hebben nu ook toegang tot een hogere opleiding. De faculteit van geneeskunde is verbonden aan het Bugando Ziekenhuis in Mwanza. Het is het referentie ziekenhuis voor de ziekenhuizen in de Regio met officieel 'n 600 bedden. Maar ook hier is niet genoeg ruimte: vaak twee patienten voor één bed, en nog een aantal op een matras of mat op de vloer. En een tekort aan artsen en specialisten.

HANDEL EN VISSERIJ

Het aantal inwoners in de stad Mwanza groeit snel, volgens officiele gegevens met 11.3% per jaar tegenover een landelijk gemiddelde aanwas van 2.9%. Er wordt overal gebouwd: op iedere straathoek wordt gehandeld en fietsen zijn “rijdende winkels” om goederen naar de omliggende dorpen te brengen. Er is betaalbare textiel en schoeisel uit Azie in overvloed. Tientallen mini-busjes ("daladala") en taxis, ingevoerd uit Dubai, zorgen tegen goedkope tarrieven voor transport in en rond de stad, en buiten de stad wordt het transport verzorgd door fiets-taxis ("daladala ya baisikeli", letterlijk: fietsbusjes ).

Er zijn vier grote visverwerkende fabrieken. Dagelijks wordt er 500 ton nijlbaars naar elders in de wereld gevlogen. Meer dan 4000 mensen in Mwanza werken direkt in deze industrie en velen anderen indirekt.

Aan “Darwin’s Nightmare”, een documentaire van de Oostenrijkse filmmaker Hubert Sauper[1] over de visverwerkende industrie hier in Mwanza, is uitgebreid aandacht besteed op de Nederlandse TV en sinds enkele maanden is deze film ook hier in de bioscopen te zien. Ik heb de film nog niet gezien, maar afgaande op de commentaren die ik lees, zouden er toch een aantal kritische kanttekeningen geplaatst moeten worden bij de zienswijze van de filmaker Sauter. Hij is ontegenzeglijk een man die begaan is met de scheve verhoudingen in de wereld en slaagt er blijkbaar in zijn eigen ontreddering over te dragen op de kijker.

Maar wanneer hij zegt dat: de visexport alleen maar rendabel is omdat ze samengaat met wapenhandel, en... ten koste gaat van de kleinschalige visvangst, en dat . de visverkoop op straat de dupe is van de export economie; en dat de plaatselijke bevolking minder vis eet omdat de exportvis onbetaalbaar is, met als gevolg dat er... er een vlucht naar de stad is van jonge mensen op zoek naar een baan; dat er daardoor voedselschaarste op het platteland is; en prostitutie, aids, en straatkinderen in de stad, dan zeg ik: "Meer nuances, graag!!"

Natuurlijk moet men er voor waken dat er geen wapens vervoerd worden met vis transporterende Russische vliegtuigen; dat de ecologische situatie van het Victoriameer via een monitor gecontroleerd; dat niet alleen een elite profiteert van de visindustrie en dat de grote winst niet het land uitgaat enz. Maar de plaatselijke bevolking - en onder hen schaar ik mezelf ook -eet liever tilapia (sato)[2] dan nijlbaars (buta)!!

 

POLITIEK EN CULTUUR

De vijfjaarlijkse verkiezingen voor President en volksvertegenwoordigers hadden plaats moeten vinden op 30 oktober 2005; ze moesten worden uitgesteld vanwege het plotselinge overlijden van een van de kandidaten. Ze zullen nu gehouden worden op 14 december. Behalve andere nadelen is dit gedwongen uitstel ook een financiële ramp voor Tanzania.

Gedurende de campagne proberen de kandidaten elkaar te overtreffen de kiezers ervan te overtuigen dat het met hen allemaal beter gaat worden, of nóg beter gaat worden als de kandidaat van de regerings partij is!

 
Vanuit Nyegezi (waar ik woon en werk) ga ik dagelijks op en neer naar het "Bujora Cultural Centre". (zie mijn vorige brief) Met een vijftiental lokale medewerkers hebben we als doel plaats en gelegenheid te bieden waar de oudere Sukuma generatie de jonge generatie aanmoedigt en begeleidt om de traditionele cultuurgegevens te ontwikkelen en te integreren in de moderne gemeenschap.

Een groep van zo’n vijftig mensen doet onderzoek over gewoontes en gebruiken in heel sukumaland, en men komt geregeld bij elkaar om de bevindingen van de groep te presenteren en registreren. Er is gelegenheid om "seminars"  te organiseren en ethnologisch onderzoek te doen voor studenten. Bujora Cultural Centre beheert de koningstrommen en koningszetels van practisch alle Sukuma Chiefdoms, en vele objecten van de traditionele medicijnmannen, en de verschillende zang- en dansorganisaties.

We zijn er ons van bewust dat we dit alles slechts in bruikleen hebben, er zorg voor moeten dragen dat niets verloren gaat en dat we dit moeten doorgeven aan de volgende generaties. Ik ben dankbaar dat ik hieraan mag meewerken.

Ja, Tanzania verandert snel en wij allen moeten mee veranderen. Maar we kunnen hier de Afrikaanse “middeleeuwen” niet overslaan; maar wel, "as ‘t effe kan" wat korter dan een paar honderd jaar!

Deze maand in Hong Kong vergadert de WTO (Wereld Handels Organisatie). Mogen rijk en arm inzien dat dit onze wereld is, maar dat we die samen moeten maken.

Met dank voor de financiële bijdragen die u het afgelopen jaar weer gestuurd hebt via de Witte Paters in Dongen [3] om die mensn te helpen die ondanks alle inspanningen “het net niet halen" 

lk wens jullie allemaal  een Zalig Kerstfeest en een Zegenrijk 2006

Martin van de Ven, Missionaries of Africa.

Nyegezi,  P.0.Box 1472  Mwanza, Tanzania.

Tel:255-28-2550913

wfnyegezi@africaonline.co.tz[1] zie http://www.studiokontrast.com/daf/films/darwin.html

 

[2]  Tilapia: Afrikaanse zoetwatervis, als consumptievis op grote schaal gekweekt (Oreochromis niloticus).  Nijlbaars:  de grootste zoetwatervis van Afrika, tot ruim 1,75 m lang (Lates niloticus) 

[3] rekening no. 1122211 van "Afrika Steun Fonds Witte Paters"

Modestusstraat 20,  5101 BP  Dongen. ("ten behoeve van de Sukuma van Martin van de Ven)Webmaster-NL

Vorige pagina