WAT DOET NEDERLAND

TEGEN KINDER-ARBEID IN DE DERDE WERELD ?


Reeds in februari 2002 werd door de minister van Ontwikkelings-
samenwerking gesproken over "kinder-arbeid als een van de vormen van slavernij "
op de internationale conferentie over kinderarbeid
("Combating Child Labour")
die in Den Haag gehouden werd.

derdewereldfonds fulani-meisje

Voor een publiek van werkgevers- en werknemersorganisaties, arbeidsinspecties, vertegenwoordigers van overheden, ngos en multilaterale organisaties uit Westerse landen en een groot aantal ontwikkelingslanden ging de minister in op de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de aanwezigen om een oplossing te vinden voor de 250 miljoen werkende kinderen in deze wereld !     
Andere sprekers waren de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de directeur-generaal Somavia van de International Labour
Organisation (ILO).

Ontwikkelingssamenwerking heeft de bestrijding van kinderarbeid hoog op de agenda staan. Dit was een van de belangrijkste punten bij de "Kindertop van de Verenigde Naties" in New York in mei 2002.

Armoede is hoofdoorzaak van kinderarbeid

Financiele tekorten in huishoudens worden vaak aangevuld met
inkomsten uit kinderarbeid. Van de 250 miljoen werkende kinderen in
de leeftijd van 5 tot 14 jaar, werken zon 120 miljoen kinderen meer
dan 9 uur per dag.

Velen werken als kindsoldaat, verrichten dwangarbeid om familieschulden af te lossen, handelen in drugs of worden gedwongen in de prostitutie te
werken.

De strijd tegen kinderarbeid, waarin Nederland nauw samenwerkt met de
ILO, heeft inmiddels geresulteerd in een belangrijk verdrag, de ILO-conventie 182, die landen verplicht zelf een actieprogramma op te stellen om de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen. Honderdzestien
landen hebben deze conventie inmiddels ondertekend.

Nederland is een belangrijke donor en besteedt ruim 18 miljoen euro
om die ergste vormen van kinderarbeid, zoals schuldslavernij,
kinderprostitutie en drugshandel, tegen te gaan.

Ook zijn er partnershipprogrammas aangegaan met Unicef (27 miljoen euro) en ILO (46 miljoen euro) waarin de bestrijding van kinderarbeid een
belangrijk onderdeel is.
Verder is het programma met FNV Mondiaal verhoogd met 38 miljoen euro voor het verder versterken van vakbonden in ontwikkelingslanden.

Nederland helpt deze landen verder bij het opzetten van speciale
programmas en het bieden van alternatieven zoals kredieten en
onderwijs aan kinderen en families.

Kinderarbeid en onderwijs
schoolkinderen

Kinderarbeid en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden. Aan de ene
kant verhindert kinderarbeid de schoolgang van kinderen en aan de
andere kant bevordert het ontbreken van leerplicht en voor ouders
vaak moeilijk te betalen onderwijs, kinderarbeid.

Ontwikkelingssamenwerking vraagt internationaal meer aandacht voor
een goede afstemming en uitwerking van programmas gericht op
kinderarbeid en onderwijs in ontwikkelingslanden. Het intensiveren
van onderwijsprogrammas is in de strijd tegen kinderarbeid dan ook
van cruciaal belang.

Naast gratis, verplicht en goed onderwijs zijn ook nog andere
factoren die meewerken aan de bestrijding van kinderarbeid :
zoals goed functionerende vakbonden, die door het stellen van hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden de kans op kinderarbeid aanzienlijk
doen verminderen. wereldkinderen bewijzen elkaar diensten

Maar ook de rol van multinationals en een verantwoord maatschappelijk beleid mag in deze niet ontbreken.
Ontwikkelingssamenwerking vraagt Nederlandse ondernemingen om de
OESO richtlijnen te onderschrijven en er op toe te zien dat hun
toeleveranciers die gebruik maken van kinderarbeid op hun verantwoordelijkheid worden gewezen.

Een aantal feiten:

1.- Kinderarbeid is de laatste jaren toegenomen door stijgende
armoede, droogte, burgeroorlogen en aids-epidemie

2.- Kinderarbeid is op te lossen door goed, gratis en verplicht
(basis)onderwijs, leeftijdsgrenzen in te voeren en een goed
functionerende arbeids- en onderwijsinspectie. Daarbij een
aanpassing van wetgeving, verbetering in inkomens- en
werkgelegenheidssituatie van volwassenen.

3.- De meeste kinderen die arbeid verrichten zijn werkzaam in de
informele sector (landbouw en dienstverlening). Slechts 5 procent
werkt direct op export gerichte industrie en mijnbouw. Het is echter
moeilijk na te gaan hoeveel kinderen betrokken zijn bij productie
voor wereldmarkt, vanwege uitbestedngscontracten en tussenpersonen.

4.- Kinderen in gebonden arbeid of slavenarbeid is een van de meest
verwerpelijke vormen van uitbuiting van kinderen. Gebonden arbeid is
een feodaal stelsel van schuldbinding waarbij werkgevers via het
verstrekken van een lening tegen woekerrente een gezin verplichten
voor zich te laten werken.

Enkele cijfers:
ondanks de benarde omstandigheden kan er nog wel een glimlach af

1.    Meer dan 650 miljoen kinderen leven in armoede.
2.    250 miljoen kinderen werken wereldwijd.
3.    130 miljoen kinderen hebben geen toegang
        tot basisonderwijs.
4.    Elke dag komen er 80.000 werkende kinderen bij.
5.    10 miljoen kinderen werken in slavernij in Zuid Oost Azie
6.    In Afrika werkt 1 op de 3 kinderen.

info te verkrijgen bij Lucille Merks
Voorlichting en Communicatie
van het ministerie van
Buitenlandse Zaken,
tel.070 3486576 of 06 531 04408.Webmaster-NL


Vorige pagina