"Links"


Internet-adressen veranderen voortdurend. Omdat we niet elk adres regelmatig kunnen verifiŽren, doen we een beroep op uw actieve medewerking.
Indien u fouten of wijzigingen vaststelt, signaleer ze ons dan. Op die manier levert u een bijdrage aan het up-to-date houden van deze pagina's.
Ook nieuwe, interessante adressen die u spontaan in uw persoonlijke bookmarks zou willen opnemen, zijn meer dan welkom ook bij ons via cmbr@cmc.nu.
Bij voorbaat onze dank!

Missionaire organisaties in Nederland

CMC -- de missionaire ontwikkelingsorganisatie van de Nederlandse religieuzen, die kleinschalige projecten financiert, missionaire werkers uitzendt en opkomt voor de belangen van missionarissen.
Kijk op: www.cmc.nu

Week Nederlandse Missionaris -- zet zich in voor het persoonlijk welzijn van de Nederlandse missionarissen. Zie www.cmc.nu

CLM -- boeken- en abonnementenservice voor missionarissen. www.clm.cmc.nu

Nederlandse Missieraad -- het overlegorgaan van de katholieke, missionaire organisaties in Nederland. Zie de website: www.missieraad.nl

Missionair Centrum -- opgericht om gemarginaliseerde groepen te steunen in hun verzet tegen uitsluiting en onrecht. Kijk op: www.missionaircentrum.org

Jongeren en Missie -- bewustwording van jongeren door middel van uitzendingen naar landen in het Zuiden. Bekijk hun website: http://www.jongerenenmissie.nl/index.php

Oikos -- oecumenisch instituut voor kerk en ontwikkelingssamenwerking. www.stichtingoikos.nl

Missio -- solidariteitsfonds tussen katholieke kerkgemeenschappen in Noord en Zuid. www.missio.nl

Kerk in Aktie -- protestantse organisatie voor zending en werelddiakonaat. www.kerkinactie.nl

Nederlandse Zendingsraad -- platform van ontmoeting en samenwerking voor een 15-tal protestantse missionaire organisaties. www.zendingsraad.nl

Missionarissen wereldwijd


SEDOS -- het Service of Documentation and Studies on Mission biedt een schat aan actuele artikelen over missie wereldwijd. www.sedos.org

Missionary Service Agency -- biedt artikelen in het Italiaans, Frans en Engels over missionarissen en hun ervaringen. www.misna.org

Religieuze instituten


K.N.R. Konferentie Nederlandse Religieuzen -- het samenwerkingsverband van de ordes en congregaties in Nederland. Een site met veel links naar de sites van afzonderlijke ordes en congregaties. www.knr.nl

O.M.I.-- Oblaten van Maria - www.omiworld.org

S.M.A. -- SociŽteit voor Afrikaanse MissiŽn. www.sma-nederland.nl

Salesianen van Don Bosco -- www.donbosco.nl

Fraters van Tilburg -- mooi vorm gegeven site over het leven van de fraters, ook bedoeld om eventuele gegadigden voor de congregatie te interesseren. www.fraters.nu

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid -- www.zusters-goddelijke-voorzienigheid.nl

AEFJN -- Informatie over het Africa-Europe Faith and Justice Network: een coalitie van meer dan 40 religieuze instituten, die gezamenlijk campagne voeren ten behoeve van meer rechtvaardigheid en vrede in Afrika. www.aefjn.org

Franciscans International -- site met actueel nieuws vanuit de hele wereld, waarin de geest van Franciscus en Clara doorklinkt.
Informatie over lobby-werk ten gunste van de armsten, voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. www.franciscansinternational.org

Kerkelijk en religieus nieuws

Katholiek Nederland -- www.katholieknederland.nl
RKnieuws.net - Kerkelijk nieuws voor Nederland en Vlaanderen. www.rknieuws.net
Raad van Kerken Nederland -- www.raadvankerken.nl
World Council of Churches -- site van de Wereldraad van kerken met brede informatie over de oecumenische beweging. www.wcc-coe.org
Reli-update - website met zeer gevarieerd kerkelijk en religieus nieuws. www.reli-update.nl
National Catholic Reporter -- site van het bekende N-Amerikaanse tijdschrift voor katholieken. 'The Word from Rome' van journalist John Allen biedt interessante en vaak vermakelijke inside information vanuit het Vaticaan. www.nationalcatholicreporter.org
Justitia et Pax -- de officiŽle commissie van de katholieke bisschoppen voor gerechtigheid en vrede. www.justitiaetpax.nl
Antenna's pagina met links -- pagina met tal van interessante links, samengesteld door Tjebbe de Vries, voormalig documentalist van het tijdschrift Bijeen. http://www.antenna.nl/menu/religie.html

Ontwikkelingsorganisaties

Solidaridad -- interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie voor Latijns-Amerika. www.solidaridad.nl
MIVA -- ondersteuning van missionaire werkers met vervoers- en communicatiemiddelen. www.miva.nl
Melania -- steun aan ontwikkelingsprojecten van, voor en door vrouwen. www.melania.nl
Liliane Fonds -- fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. www.lilianefonds.nl
Oikocredit -- leent geld aan groepen kansarme mensen in ontwikkelingslanden. www.oikocredit.org/nl
Cordaid -- de katholieke ontwikkelingsorganisatie waarin Memisa, Mensen in Nood, Vastenactie en Cebemo zijn gefuseerd. www.cordaid.nl

Vorming en training

Kontakt der Kontinenten -- centrum voor opleiding, training en advies op het vlak van internationale samenwerking, interculturele communicatie en missionair en levensbeschouwelijk werk. www.kdk-nl.org

Globalisering van onderop

Indymedia -- Indymedia is een collectief van onafhankelijke mediamakers die berichten over gebeurtenissen en acties voor een betere wereld, die op grassroots niveau worden ontwikkeld. www.indymedia.org
Mondiaal Magazine -- site van het Vlaamse tijdschrift MO, met zeer goede artikelen over de mondiale samenleving. www.mo.be
Globalinfo -- biedt een selectie van Nederlandstalige artikelen over allerlei zaken die te maken hebben met neoliberale globalisering. Dit vooral in het kader van acties en bewegingen die zich daartegen verzetten. www.globalinfo.nl
International Forum on Globalisation -- een alliantie van tientallen actievoerders, economen, wetenschappers en schrijvers, om het denkwerk tegen de economische globalisering te ondersteunen. www.ifg.org
Znet -- de website van het Amerikaanse tijdschrift Z Magazine heeft een speciale afdeling voor achtergrondinformatie over de andersglobalisten beweging. Dit is een van de beste bronnen om het debat over de ontwikkeling van de kritische internationale netwerken te volgen. www.znet.org